En komplett anläggningslösning för batteriindustrin

Tamtrons erfarenhet av bulkmaterialhantering och gedigna expertis inom vägnings-, doserings- och transportteknik (inklusive ATEX) ger mätbart mervärde för operatörer inom batteriindustrin. Det modulära koncept som vi har utvecklat kan skräddarsys för olika applikationer, med hänsyn till industrins individuella behov.

Våra mångsidiga storsäckslösningar kan också anpassas perfekt till processerna inom batteriindustrin. Genom att automatisera hanteringen av storsäckar kan värdefulla material som litium, kobolt och nickel utnyttjas så effektivt som möjligt. Våra moduler kan användas för att bygga materialhanteringssystem för katoden som fungerar mycket processoberoende och förbättrar effektiviteten för varje variabel.

Ett högautomatiserat säckningssystem bidrar till att säkerställa en säker och dammfri hantering av litium och övergångsmetaller.

Utrustning för hantering av storsäckar och doseringssystem för behandling av katodmaterial

Batteribranschen behöver big bag-hanteringsutrustning och doseringssystem för att producera, hantera, lagra och transportera katodmaterial och prekursorer som används för att tillverka litiumjonbatterier på ett smidigt, effektivt och säkert sätt.

På grund av gruvornas och raffinaderiernas geografiska läge och operativa kapacitet levereras många råvaror i containrar, fat, tunnor eller storsäckar. Storsäckar är det mest kostnadseffektiva och det absolut vanligaste.

Storsäckarna lossas ofta antingen direkt i en vägande blandningstank eller i en mellantank från vilken materialet kan doseras genom reducerad vägning direkt i blandningstanken eller någon annanstans. Ackumulerade material kan lossas och överföras till en annan plats, t.ex. genom pneumatisk överföring. Dessutom kan olika doseringsmetoder, t.ex. kontinuerlig eller satsvis dosering, användas beroende på processens behov.

Efter transport säkerställer mottagningen av det förpackade materialet att den mottagande behållaren eller påsen är tillräckligt tömd för att minimera materialresterna. Materialet kan också behöva förbehandlas tillbaka till en mer bearbetningsbar form, till exempel på grund av kakbildning. När det gäller storsäckar kan en del av förbehandlingen utföras under lossningen av materialet med hjälp av komprimatorer eller komprimatorbrytare.

Från lossningsplatsen överförs materialet antingen till ett mellanlager eller matas direkt in i processen, vilket har stor betydelse för vilken överföringsmetod som används. Av energieffektivitetsskäl rekommenderas att gravitationen används i så stor utsträckning som möjligt vid dosering.

Tamtron-lösningar för batteriindustrins processområde

(Samma styrsystem och dess gränssnitt till DCS- och ERP-system)

Station för avlastning av påsar

 • Påsmassagerare/förbehandlare
 • Dammtät lossningsstation
 • Baltnycklar
 • Doserings- eller överföringsutrustning
 • Eventuell mixer vid underdosering
 • Valfri säckidentifiering och matningsspärr (streckkodsläsare)

Dispensrar för processen

 • Kontinuerlig eller satsvis
 • Rätt doseringsenhet för varje material och doseringsbehov
 • Doseringskapacitet från gram till ton
 • Noggrannhet optimerad för applikationen

Stationer för påfyllning

 • Dammtätt påfyllningshuvud
 • Påsfyllning för icke-bulk- eller bulkfyllning
 • Möjlighet till kommersiell vägning

Säker arbetsmiljö med så dammfria system som möjligt

Mineralerna och deras föreningar som används vid tillverkning av batterier är i allmänhet skadliga och kan, på grund av materialets små partikelstorlekar, vara dödliga vid inandning. För att uppfylla kraven på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen måste materialhanteringen vara så dammfri som möjligt med hjälp av lämplig ventilation. Vid utformningen av utrustningen är det viktigt att överväga hur och på vilken nivå inneslutningen och ventilationen av själva utrustningen ska uppnås. För mer farliga material bör komponenter för isolering av materialflödet användas, t.ex. specialventiler, eller så bör bearbetningsmiljön isoleras helt, t.ex. genom lufttäta kapslingar.

Miljösäkring görs ofta lokalt och hanteringen sker med handskar. Mer omfattande isolering kan också utföras, men detta kräver ofta mycket mer automatisering.

Utrustningens komponenter och material uppfyller kraven i ATEX-direktivet

De pulverformiga material som ska hanteras innebär en risk för damning, så riskbedömningen visar att utrustningen kan falla inom en potentiellt explosiv atmosfär enligt ATEX-direktivet. De ämnen som hanteras inom batteriindustrin är ofta frätande eller oxiderande, så de kan också skada de material som används för att tillverka utrustningen. Vi väljer alltid rätt komponenter för att säkerställa att utrustningen uppfyller direktivets krav, inte utgör en explosionsrisk och tål kontakt med farliga ämnen.

Digital tjänst för att styra materialflöden

Även inom batteriindustrin finns det behov av att lagra data för logistik eller andra steg i processen. Med Tamtrons digitala mScales-tjänst kan data från materialhantering och vägning göras tillgänglig i realtid för alla intressenter, oavsett var de befinner sig.

Tjänsten mScales kan också integreras i ett företags affärssystem, vilket möjliggör en helt automatiserad överföring av data utan risk för mänskliga fel och även för lagerhantering eller fakturering. På så sätt kan materialflöden utnyttjas för omfattande övervakning.