Tamtron Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

Tamtronin johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia (624/2006 muutoksineen), yhtiön yhtiöjärjestystä, näitä hallinnointiperiaatteita ja Nasdaq First North Growth Market Rulebook ˗sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita soveltuvia säännöksiä.