Laatupolitiikka

Tamtron on suomalainen punnitustekniikkaan erikoistunut yritys, joka markkinoi, valmistaa, suunnittelee, toimittaa ja huoltaa vaakoja, niihin liittyviä oheislaitteita ja punnitustiedon hallintajärjestelmiä. Asiakaskuntana ovat suomalaiset ja kansainväliset teollisuus-, kuljetus- ja kauppayritykset sekä vientiedustajat. Tamtron pohjaa toimintansa korkeaan laatuun ja sovellusten pitkälle vietyyn asiakastarpeen huomioimiseen.

Palvelutoimintamme tärkeimpiä periaatteita ovat korkeatasoiset tuotteet, asiakastyytyväisyys sekä koko toimitetun laitteiston elinkaaren kattavat huolto- ja ylläpitopalvelut.

Tamtronin avaintekijöitä ovat asiakasläheisyys, palveluhaluinen, asiantunteva ja motivoitunut henkilöstö sekä jokaisen yksilön itsenäinen ja vastuullinen toiminta.

Toiminnan kulmakiviä ovat myynnin lisäksi tuotekehitys, toimiva tuotanto ja huoltopalvelut. Edellä mainittujen toimintojen onnistuminen edellyttää hyvää ja joustavaa tuotantoa, taloushallintoa, ostotoimintaa sekä osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Tamtron edellyttää myös alihankkijoiltaan, tavarantoimittajiltaan ja muilta sidosryhmiltään, että laatuasiat ovat kunnossa. Kaikki edellä mainitut toiminnot on kuvattu Tamtronin ISO 9001:2015 -laatujärjestelmässä.

Asiakasvaatimukset edellyttävät erinomaisten tuotteiden lisäksi toiminnan ja palveluiden joustavuutta. Myynnin aktiivisuuden, asiakaspalautteen ja aktiivisen tuotekehityksen avulla jatkuvasti kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme. Yhtiö on määritellyt strategiassaan tavoitteekseen toimialan parhaan asiakaskokemuksen ja siihen vaikuttavat tekijät. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen on suunniteltu näistä muuttujista käsin, jolloin yhtiössä voidaan mitata, seurata ja arvioida saavutettuja tuloksia edelleen kehittämisen tueksi. Organisaatiomallimme on oppiva, jossa jokaisesta virheestä kehitetään entistä parempi ja kilpailukykyisempi tuote tai palvelu.

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää toimivaa laatujohtamista ja laadunhallintaa. Laatujärjestelmän toimintaa seurataan mittaamalla asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti, sisäisillä auditoinneilla vähintään kerran vuodessa toteutettavilla ja johdon laatukatselmuksilla.

Toimivan laatujärjestelmän edellytyksenä on, että koko henkilöstö sitoutuu laatujärjestelmään, tukeutuu siihen toiminnassaan ja on aloitteellinen sen edelleen kehittämisessä. Erityisen tärkeää on lisäksi, että ylin johto osoittaa johtajuutta ja sitoutumistaan tukemalla aktiivisesti laatujärjestelmää ja järjestelmästä muodostuu käytännössä päivittäistä operatiivista toimintaa ohjaava työkalu. Yhtiön ylimpään johtoon Tamtronissa kuuluvat hallitus ja johtoryhmä.

Tamtronin laatutavoitteet ovat:

  • asiakkaamme saa sovitun tuotteen tai palvelun sovitussa ajassa
  • asiakastyytyväisyys
  • kilpailukykyiset tuotteet
  • toimiva tuotanto
  • toimiva huolto
  • toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen

Laadunhallintajärjestelmässä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää niiden taustalla olevien ulkoisten ja sisäisten asioiden tiedostamista ja jatkuvaa seurantaa, mikä mahdollistaa korjaavat toimenpiteet. Toimintaympäristön ja laatutavoitteiden katselmointia tehdään osana yhtiön suunnitteluprosessia ja arvioidaan suunnitelluin väliajoin johdon katselmuksissa. Yhtäläisesti tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä olevat olennaiset sidosryhmien vaatimukset ja niissä tapahtuneet muutokset kartoitetaan osana suunnitteluprosessia ja arvioidaan johdon katselmuksissa.