Tamtronin keskeisiä tunnuslukuja

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu) 30.6. päättynyt kuuden kuukauden jakso
(tilintarkastamaton)

2021
31.12. päättynyt tilikausi
(tilintarkastamaton, jollei toisin ilmoitettu)

2020
Liikevaihto 11 363 21 5761¹
Liikevoitto 262 2711¹
Tilikauden voitto (tappio) -48 -136¹
Myyntikate 5 951 11 536
Käyttökate 1 210 2 108
Investoinnit -5 521 -216
Omavaraisuusaste 34,7 % 41,1 %
Rahat- ja pankkisaamiset 1 307 1 5661¹
Henkilöstökulut -3 409 -6 566¹
Taseen loppusumma 27 967 22 468¹
Keskimääräinen työntekijämäärä (kokonaisiksi työntekijöiksi muutettu) 145 142

¹ Tilintarkastettu

Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Määritelmä
Myyntikate Liikevaihto + valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos – materiaalit ja palvelut
Käyttökate Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia
Investoinnit Rahoituslaskelman investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin vähennettynä saaduilla investoinitituilla
Omavaraisuusaste (Oma pääoma + vähemmistöosuus + osakaslainat + osakaslainojen kapitalisoidut korot) / taseen loppusumma