Tamtron noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja sisäpiirihallinnossa MAR:n ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia. Lisäksi yhtiö noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Tamtron noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU No. 596/2014, ”MAR”) määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n soveltuvia sääntöjä ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita. Lisäksi yhtiö noudattaa sen sisäisiä sääntöjä ja ohjeita.

Tamtronin sisäpiiriasioiden valvonnasta vastaa Miika Tuominen. Hän vastaa mm. siitä, että sisäpiiritietoa käsittelevät henkilöt ovat tietoisia sisäpiirimääräyksistä ja että he noudattavat kaupankäyntirajoituksia