TAMTRON GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

Tässä kuvattu yhtiöjärjestys on voimassa Tamtron Group Oyj:n First North -listautumisesta alkaen.

 • Toiminimi ja kotipaikka
  Yhtiön toiminimi on Tamtron Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Tamtron Group Plc.
  Yhtiön kotipaikka on Tampere.
 • Toimiala
  Yhtiön toimialana on digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja tietoteknisten ratkaisujen markkinointi, myynti, vienti, vuokraus, rahoitus, lisensointi, kehitys, valmistus ja huolto sekä lisäksi sähköteknologisiin ja mekaanisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä toiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan sekä tytär- ja osakkuusyritysten välityksellä. Yhtiö voi myös tuottaa hallinnollisia ja muita palveluita tytär- ja osakkuusyhtiöilleen. Yhtiön toimialaan kuuluu samaan yhtiöryhmään kuuluvien yhtiöiden välisen yhteistoiminnan kehittäminen ja organisointi. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja harjoittaa kiinteistöjen vuokraustoimintaa sekä muuta laillista liiketoimintaa.
 • Arvo-osuusjärjestelmä
  Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään vahvistetun ilmoittautumisajan jälkeen.
 • Hallitus
  Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Heidän toimikautensa päättyy heidän valintaansa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
  Hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan.
 • Toimitusjohtaja
  Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
 • Edustaminen
  Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä.
  Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
 • Yhtiökokouskutsu
  Yhtiökokouskutsu on toimitettava osakeyhtiölain kutsuaikaa ja kutsutapaa koskevia säännöksiä noudattaen. Jos yhtiön osakkeilla käydään kauppa säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä on kutsu yllä mainitusta poiketen toimitettava julkaisemalla yhtiökokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu tulee joka tapauksessa aina toimittaa viimeistään yhdeksän (9) päivään ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää osakeyhtiölain mukaisesti.
  Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja siinä mainitussa ajassa. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kyseistä yhtiökokousta.
  Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.
 • Varsinainen yhtiökokous
  Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilinkauden päättymisestä.
  Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
  esitettävä
  1. tilinpäätös, joka sisältää mahdollisen konsernitilinpäätöksen,
  2. toimintakertomus,
  3. tilintarkastuskertomus,
  päätettävä
  4. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
  8. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
  valittava
  9. hallituksen jäsenet,
  10. tilintarkastaja.