Precyzyjne ważenie jest niezbędne zarówno w działalności handlowej do określenia masy towaru będącego przedmiotem transakcji, jak i podczas prowadzenia rozmaitych procesów technologicznych związanych z produkcją oraz przetwórstwem różnych materiałów. Chodzi między innymi o określenie proporcji używanych składników czy doboru parametrów obróbki, takich jak temperatury suszenia do ilości surowca. Jednym z kluczowych parametrów każdej wagi przemysłowej będzie dokładność, z jaką jest ona w stanie dokonywać pomiaru. Oczekiwany przedział, w jakim będzie się zawierał uzyskany wynik, jest ściśle związany z konkretnym zastosowaniem urządzenia i odniesieniem do przepisów metrologicznych. Przekonajmy się, na jakiej zasadzie działają nowoczesne wagi i sprawdźmy, co wpływa na osiągane przez nie rezultaty.

W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ POMIAR MASY?

Do sprawdzania masy ważonej substancji najczęściej wykorzystuje się przetworniki tensometryczne. Funkcjonują one dzięki wykorzystaniu zjawiska zmiany oporu elektrycznego stawianego przez przewodnik wraz z jego wydłużaniem lub skracaniem. W wadze stosuje się więc element przewodzący, który odkształca się pod obciążeniem, co powoduje zmianę w poziomie napięcia dostarczanego i odbieranego. Czujnik jest podłączony do specjalnego miernika oraz jednostki sterującej, która jest w stanie porównać te wartości i na tej podstawie określić masę ładunku.

OD CZEGO ZALEŻNA JEST WARTOŚĆ BŁĘDU POMIAROWEGO?

W zależności od potrzeb wagi mogą wykorzystywać podzespoły działające z różną precyzją. Tam, gdzie konieczna jest wysoka dokładność, błąd pomiarowy podawany jako wartość procentowa odchyłki będzie stosunkowo niski – może sięgać ułamków procenta. Jeżeli precyzja nie jest tak ważna, błąd może wynosić nawet kilka procent. Na poziom odchyleń wpływa jednak nie tylko konstrukcja urządzenia, ale także możliwe zakłócenia oraz jego prawidłowy montaż – waga musi być bardzo dobrze wypoziomowana. Mogą one być wywoływane między innymi przez silne pole elektromagnetyczne np. występujące w sąsiedztwie urządzeń energetycznych, a także drgania podłoża, zanieczyszczenia, i nawet takie czynniki, jak wilgotność powietrza, podmuchy wiatru, temperatura lub różnice ciśnienia.