USŁUGI CHMUROWE

DANE Z WAŻENIA W CZASIE RZECZYWISTYM DOSTĘPNE DLA CAŁEJ ORGANIZACJI

Nasze zaawansowane usługi chmurowe pomagają usprawnić procesy biznesowe. Wiarygodne i dokładne dane z ważenia są udostępniane całej organizacji i interesariuszom, co upraszcza raportowanie i podejmowanie decyzji oraz przyspiesza rozliczanie.

Dzięki kompleksowym usługom w chmurze nasi klienci mają dostęp do niezawodnych danych z ważenia w czasie rzeczywistym, które umożliwiają przyśpieszenie pracy, znaczne oszczędności kosztów i bardziej odpowiedzialny biznes, zapewniając sposób na spełnienie wymagań prawnych, środowiskowych i innych.

Wszystkie nasze rozwiązania do zarządzania danymi zostały opracowane w sposób zorientowany na klienta i we współpracy z nimi. Klient otrzymuje od nas oprogramowanie wagowe jako kompletną usługę. Odpowiadamy za instalację i utrzymanie, rozwój i ciągłą aktualizację nowych funkcji.

To, co zawsze było dla nas ważne, to sposób, w jaki informacje z ważenia najlepiej służą biznesowi naszych klientów: w jaki sposób można je łatwo przekazać wszystkim zainteresowanym stronom oraz jak może to zwiększyć przejrzystość, usprawnić operacje, sprawić, by proces komunikacji pomiędzy poszczególnymi stronami był możliwie jak najprostszy.
Tuomas Jussila, kierownik produktu