Warunki korzystania z usług

Warunki korzystania z usług Tamtron

To jest tłumaczenie wersji angielskiej. Tekst w języku angielskim jest oryginałem i ma pierwszeństwo przed jakimkolwiek tłumaczeniem.

Grupa Tamtron dziękuje za zainteresowanie naszymi produktami i wizytę na naszej stronie internetowej.

Ta ogólna informacja prawna dotyczy wszystkich stron internetowych Tamtron Group. Jednak mogą istnieć dodatkowe warunki w różnych spółkach Grupy Tamtron lub na stronach internetowych Grupy Tamtron świadczących usługi specjalne.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed uzyskaniem dostępu do strony internetowej Grupy Tamtron i korzystaniem z niej. Wchodząc na stronę www.tamtrongroup.com i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na następujące warunki.

Informacje o prawach autorskich

Usługi strony internetowej Tamtron oznaczają w odniesieniu do tego dokumentu wszelkie rozwiązania internetowe, które są własnością Tamtron lub jej podmiotów zależnych (zwanych dalej Tamtron). Obejmują one na przykład strony www, formularze, aplikacje i kody programów, a także wszystkie inne funkcje, które są ściśle związane ze stronami www. Usługa strony internetowej Tamtron, w tym bez ograniczeń, we wszystkich dokumentach, plikach, tekście, obrazach, grafice, urządzeniach, dźwięku, elementach audiowizualnych i kodzie w niej zawartych oraz w ogólnym „wyglądzie i działaniu” tej strony internetowej jest własnością Tamtron i jest chroniona prawami autorskimi firmy Tamtron . Wszelkie prawa zastrzeżone we wszystkich krajach.

Reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej www Tamtron w dowolnej formie, w tym między innymi za pomocą ramek w dokumentach html, tworzenie jakichkolwiek prac pochodnych w oparciu o tę stronę lub jakąkolwiek jej część, włączanie do innych stron internetowych, systemów wyszukiwania lub publikacji bez uprzedniej zgody Tamtron Group jest zabronione.

Oprócz tego, co zostało określone powyżej, Tamtron wyraża zgodę na przechowywanie na swoim komputerze lub drukowanie kopii elementów strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego, a nie do redystrybucji, pod warunkiem, że nie zaszkodzą one reputacji lub działalności Tamtron i pod warunkiem, że taka kopia lub druk zachowuje wszelkie informacje i legendy dotyczące praw autorskich lub innych praw własności.

Informacje zawarte na tej stronie mogą być wykorzystywane w celach informacyjnych, pod warunkiem podania źródła informacji. Dodatkowo dozwolone jest kopiowanie i drukowanie informacji prasowych i innych dokumentów sklasyfikowanych jako publiczne. Treść informacji nie może być modyfikowana, a informacje powinny być wykorzystywane w sposób, który nie szkodzi reputacji Grupy Tamtron.

Jakiekolwiek wykorzystanie lub rozpowszechnianie informacji dostarczonych w ramach usług strony internetowej, które zgodnie z niniejszymi zasadami byłyby dozwolone, ale zgodnie z prawem lub przepisami jakiejkolwiek jurysdykcji byłyby niezgodne z prawem lub powodowałyby jakiekolwiek zobowiązania, takie jak np. rejestracja, podatki na rzecz Tamtron Group są zabronione w takim kraju lub jurysdykcji.

Znak towarowy

Znak towarowy „Tamtron” o ile na tej stronie nie zaznaczono inaczej, wszystkie logo i nazwy produktów są znakami towarowymi Grupy Tamtron (wszystkie prawa zastrzeżone).

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

ZAWARTOŚĆ SERWISU INTERNETOWEGO TAMTRON DOSTARCZANA JEST NA ZASADACH „W TEJ POSTACI, W JAKIEJ JEST” I „TAKA, JAKA JEST DOSTĘPNA”. ŻADNE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB UKRYTE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE WŁASNOŚCI TYTUŁU LUB NIENARUSZALNOŚCI LUB UKRYTE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIE SĄ UDZIELANE W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI. TAMTRON NIE GWARANTUJE, ŻE JEJ USŁUGA LUB SERWER, KTÓRY JEST UDOSTĘPNIANY, JEST WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

Strona internetowa może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Zmiany i uzupełnienia mogą być wprowadzane przez Tamtron do wszelkich informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Tamtron zastrzega sobie prawo do zmiany usług strony internetowej lub wycofania do nich dostępu w dowolnym momencie. Tamtron nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie, specjalne lub karne, straty lub wydatki lub utracone korzyści związane z dostępem przez użytkownika do serwisu internetowego firmy Tamtron lub jakiejkolwiek strony internetowej z nią połączonej lub niemożności korzystania z zawartości tej usługi lub korzystania lub prób wykorzystania zawartych w niej informacji lub związanych z jakimikolwiek niepowodzeniami w działaniu, błędami, pominięciami, przerwami, defektami, opóźnieniami w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym lub awarii linii lub systemu, nawet jeśli firma Tamtron lub jej przedstawiciele zostali poinformowani o takich szkodach, stratach lub wydatkach. Ponadto Tamtron nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub materiały dostarczone przez strony trzecie, z którymi łączy się serwis internetowy firmy Tamtron. TAMTRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ OSOBY TRZECIE.

Strona internetowa Tamtron nie może być interpretowana jako udzielanie porad lub jakichkolwiek zaleceń ani jako podstawa jakiejkolwiek decyzji lub działania. Żadna część tej strony internetowej nie może być interpretowana jako zachęta lub oferta kupna lub sprzedaży jakichkolwiek usług, produktów, udziałów lub innych instrumentów finansowych przez Tamtron lub świadczenia jakichkolwiek porad lub usług inwestycyjnych.

Strony trzecie

Strona internetowa Tamtron może zawierać łącza do stron internetowych należących do stron trzecich. Tamtron nie udziela żadnych gwarancji i/lub oświadczeń w odniesieniu do takich stron internetowych należących do stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony. Tamtron nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub korzystanie z takich stron internetowych. Strony internetowe osób trzecich są zawsze odwiedzane na własne ryzyko użytkowników.

Strona internetowa Tamtron może dla Twojej wygody zawierać treści należące do stron trzecich. Tamtron nie może kontrolować treści i nie udziela żadnych gwarancji i/lub oświadczeń w odniesieniu do takich treści. Firma Tamtron nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z zarzutu, że jakiekolwiek treści należące do osób trzecich naruszają czyjeś prawa własności intelektualnej.

Zmiany na stronie internetowej

Tamtron zastrzega sobie prawo do zmiany lub zamknięcia tej strony internetowej w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zmian lub zamknięcia tej strony internetowej, Tamtron nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Obowiązki użytkownika

Przesyłając materiały powiązane z tą stroną, na przykład pocztą elektroniczną lub w inny sposób, jako dostawca materiałów zgadzasz się na następujące warunki. Przesłane materiały są jawne, niezastrzeżone, należą do Ciebie i/lub masz prawo je nam przekazać. Przesyłając informacje lub materiały, udzielasz firmie Tamtron i jej podmiotom stowarzyszonym ogólnoświatowej, bezterminowej, wolnej od opłat, niewyłącznej licencji na używanie, ujawnianie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, publiczne wyświetlanie i tłumaczenie wszystkich lub jakichkolwiek takich informacji lub materiałów dla dowolnych celów bez ograniczeń. Tamtron zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym czasie i z dowolnego powodu wszelkich przesłanych nam materiałów.

Użytkownikom strony internetowej Tamtron surowo zabrania się korzystania z tej strony internetowej i jej treści w celach niezgodnych z prawem lub oszustw, jak również do publikowania lub przesyłania do/lub z tej strony internetowej jakichkolwiek nielegalnych, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, podżegających, pornograficznych lub bluźnierczych komunikatów i/lub materiałów lub jakichkolwiek komunikatów, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną na mocy prawa. Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań, które manipulują lub ingerują w tę stronę internetową i jej zawartość.

Pliki Cookies

Na tej stronie używane są pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy zawierający informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze. Wszelkie informacje zebrane za pomocą plików cookies będą wykorzystywane wyłącznie w celu ułatwienia korzystania z tej strony internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Oświadczeniu o ochronie prywatności Tamtron.

Kontakt

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące tej strony, skontaktuj się z nami poprzez adres:
tamtron.odo@tamtron.pl