USŁUGI LEGALIZACYJNE

ZAPEWNIJ DOKŁADNOŚĆ I ZGODNOŚĆ SWOICH URZĄDZEŃ WAGOWYCH

LABORATORIUM WZORCUJĄCE WAG I WZORCÓW MASY

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego Laboratorium Wzorcującego. Prowadzimy je na podstawie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 190. Jesteśmy uprawnieni do wzorcowania wag nieautomatycznych elektronicznych oraz wzorców masy klasy dokładności M1.

Wzorcowanie wag i wzorców masy jest niezbędne, aby zapewnić precyzję wyników pomiarów wagi. Dokładność urządzeń ważących z czasem maleje – wynika to zarówno z normalnego zużycia, jak i działalności czynników zewnętrznych. Im dłużej zaniedbywane jest wzorcowanie, tym pomiar staje się mniej dokładny.

W praktyce wzorcowanie odbywa się poprzez porównanie wskazań przyrządu z wzorcem odniesienia. Na wadze umieszcza się wzorzec masy, aby sprawdzić jej odczyt; w przypadku wzorców masy proces ten polega na wyznaczeniu ich masy poprzez porównanie ze wzorcem odniesienia wyższej klasy dokładności. Pozwala to na określenie błędu pomiędzy wartością zmierzoną (odczytem) a rzeczywistą (masą wzorca).

Legalizacja

Przemysł wagowy ma swoje własne przepisy legislacyjne. Prawa te wyznaczają pewne ramy w zakresie użytkowania wag. Ogólnie rzecz biorąc, waga podczas montażu musi być zalegalizowana i zweryfikowana zgodnie z przepisami prawa. Wagi muszą być poddawane weryfikacji od 1 do 3 lat aby upewnić się, że nadal ważą zgodnie z przyjętymi normami.

Kompleksowe usługi legalizacyjne naszej firmy zapewniają, że wyniki ważenia są dokładne, a wagi nadają się do użytku komercyjnego. Posiadamy uprawnienia do wykonywania ustawowych legalizacji pierwotnych jak również legalizacji okresowych, które przeprowadzimy we współpracy z lokalnymi urzędami.

Świadczymy usługi legalizacji pierwotnej i okresowej bezpośrednio do klienta – tam, gdzie znajdują się maszyny załadowcze i stanowiska ważenia. W razie potrzeby możemy wykonać czynności przeglądowe i konserwacyjne oraz dokonać aktualizacji oprogramowania w związku przeprowadzanymi legalizacjami.

Wzorcowanie

Tamtron Polska prowadzi Laboratorium Wzorcujące na podstawie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 190. Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia wzorcowania wag nieautomatycznych, dlatego zapraszamy do korzystania z naszych usług. Wydajemy Świadectwa Wzorcowania Wag i stwierdzamy zgodność z normami polskimi oraz europejskimi wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru wag.

NA CZYM POLEGA WZORCOWANIE WAG?

Wzorcowanie wag polega na precyzyjnym określeniu różnicy pomiędzy wskazaniami wag wzorcowanych, a masą wzorcową z uwzględnieniem niepewności pomiarów. Nasze Laboratorium Wzorcujące określa błędy wskazań badanych wag i ich zgodność z normami. Naturalnym jest to, że wraz z długością użytkowania dokładność wagi maleje. Wzorcowanie należy przeprowadzić, aby uniknąć znacznego zmniejszenia jakości ważenia, co może być szczególnie brzemienne w skutkach w przemyśle i handlu, gdzie jakiekolwiek nieścisłości w ważeniu mogą przyczynić się do znacznych strat finansowych.

Wzorcowanie wagi to w skrócie porównanie ilościowe. W Laboratorium wzorcującym przeprowadza się je poprzez położenia na szalce wzorca masy, żeby móc uzyskać odczyt wagi i porównać go z prawdziwą masą wzorca. Ewentualny błąd to jest właśnie różnica między wartością zmierzoną, czyli właśnie odczytem, a wartością określaną jako rzeczywistą, nazywaną masą wzorca.  Po wzorcowaniu sporządza się dokument nazywany świadectwem wzorcowania, w którym porównane są wskazania wagi do wartości referencyjnych. W razie wystąpienia błędów w pomiarach wykrytych w trakcie wzorcowania, trzeba też wykonać adiustację – czyli niezbędne czynności serwisowe mające na celu wyregulowanie wagi. Wzorcowanie jest więc diagnozą błędów, a adiustacja ich usunięciem.

WZORCOWANIE WAG – NASZA OFERTA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Wzorcowanie wag naszych klientów prowadzimy w całej Polsce. Przed badaniem oferujemy także przegląd przyrządów pomiarowych, jak również dokonujemy napraw, regulacji i konserwacji. Te czynności mają na celu sprawienie, by wagi dokonywały możliwie jak najbardziej precyzyjnych wskazań.  Po naszych zabiegach przygotowawczych każdy przyrząd pomiarowy przechodzi pomyślnie wzorcowanie wag w Laboratorium Wzorcującym.

Prowadzimy usługę wzorcowania wag nieautomatycznych między innymi dla:

Pamiętaj, że korzystanie z niewzorcowanej wagi może wiązać się z możliwością wystąpienia przestojów w firmie, wstrzymaniem produkcji czy obniżeniem jakości produktów, a w konsekwencji poniesieniem dużych strat finansowych po stronie przedsiębiorcy. Dlatego nie ryzykuj i skorzystaj z usług naszego Laboratorium Wzorców Masy. Zapraszamy do kontaktu!

INFORMACJA O AKREDYTACJI PCA DLA LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO

Laboratorium Wzorcujące Tamtron S.A. posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji – jedynej krajowej jednostki akredytującej w świetle obowiązujących przepisów. Poświadcza on, że mamy niezbędne kompetencje do wzorcowania wag nieautomatycznych i wzorców masy oraz działamy zgodnie z najlepszymi praktykami.

Korzystanie z usług akredytowanego laboratorium ma wiele zalet: ogranicza liczbę wadliwych wyrobów, obniża koszty kontroli i produkcji oraz ułatwia wdrażanie innowacji. Ponadto minimalizuje ryzyko w relacjach biznesowych i ułatwia dostęp do zagranicznych rynków. Konsumenci mogą z kolei liczyć na towary i usługi o wysokiej i stałej jakości i bezpieczeństwie.

DEFINICJA AKREDYTACJI

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z AKREDYTACJI

 

Dla akredytowanych organizacji:

  1. certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorcowania i raporty z kontroli wydawane przez akredytowane przez PCA jednostki certyfikujące, inspekcyjne i laboratoria mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA);
  2. akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką;
  3. akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Dla przemysłu: 

  1. akredytacja jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług oceny zgodności;
  2. akredytacja może posłużyć jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie – w myśl zasady “badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”;
  3. akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań;
  4. akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

 

Dla rządów krajowych i organów regulacyjnych: 

  1. akredytacja jest preferowanym mechanizmem służącym do identyfikowania właściwych jednostek w celu wdrożenia polityk i przepisów rządowych mających na celu ochronę społeczeństwa i budowanie zaufania publicznego do działań mających wpływ na takie dziedziny, jak zdrowie, dobrobyt, bezpieczeństwo, środowisko, edukacja i usługi finansowe.

 

Dla konsumentów:

  1. akredytacja pomaga zwiększyć dostęp do towarów i usług o stałej i niezawodnej jakości i bezpieczeństwie.