Webové služby společnosti Tamtron – podmínky používání

11.3.2022

Toto je překlad anglické verze. Anglický text je původní a má přednost před jakýmkoli překladem. 
 
Společnost Tamtron Group si váží vašeho zájmu o naše výrobky a vaší návštěvy našich webových stránek.  

Toto obecné právní upozornění se vztahuje na všechny webové služby společnosti Tamtron Group. Mohou však existovat další podmínky na různých webových stránkách společností Tamtron Group nebo na webových stránkách Tamtron Group poskytujících speciální služby.

Před přístupem na webové stránky společnosti Tamtron Group a jejich používáním si tyto podmínky pečlivě přečtěte. Přístupem na stránky www.tamtrongroup.com a jejich používáním souhlasíte s následujícími podmínkami.  

Upozornění na autorská práva 

Službou webových stránek skupiny Tamtron se ve vztahu k tomuto dokumentu rozumí všechna řešení internetu, která jsou ve vlastnictví společnosti Tamtron nebo jejích dceřiných společností (dále jen Tamtron). Zahrnuje například www-stránky, formuláře, aplikace a programové kódy a také všechny další funkce, které jsou úzce spojeny s webovými stránkami. Služba webových stránek společnosti Tamtron, mimo jiné včetně všech dokumentů, souborů, textu, obrázků, grafiky, zařízení, zvuku, audiovizuálních prvků a kódu v nich obsažených a celkového „vzhledu“ těchto webových stránek, je vlastnictvím společnosti Tamtron a je chráněna autorským právem společnosti Tamtron. Všechna práva jsou vyhrazena pro všechny země.

Reprodukce, kopírování, přenos, distribuce nebo ukládání části nebo celého obsahu webového servisu společnosti Tamtron v jakékoli formě, včetně mimo jiné rámování, vytváření jakýchkoli odvozených děl založených na této službě nebo její části, začlenění do jiných webových stránek, elektronických vyhledávacích systémů nebo publikací bez předchozího souhlasu společnosti Tamtron Group, je zakázáno.

Kromě toho, co je uvedeno výše, společnost Tamtron souhlasí s tím, abyste si ukládali na svůj počítač nebo tiskli kopie výňatků z této služby pouze pro svou osobní potřebu, nikoli pro další šíření, a to za předpokladu, že nepoškodíte pověst nebo podnikání společnosti Tamtron, a za předpokladu, že na každé takové kopii nebo tisku zůstanou zachována veškerá oznámení a legendy o autorských právech nebo jiných vlastnických právech a veškerá prohlášení o vyloučení odpovědnosti v takových informacích obsažená. Informace poskytnuté v této službě nelze upravovat bez písemného souhlasu společnosti Tamtron Group. Na jednotlivé dokumenty na našich webových stránkách se mohou vztahovat další podmínky uvedené v těchto dokumentech.

Informace obsažené na těchto webových stránkách mohou být použity pro informační účely za předpokladu, že je uveden zdroj informací. Kromě toho můžete kopírovat a tisknout tiskové zprávy a další dokumenty klasifikované jako veřejné. Obsah informací nesmí být upravován a informace by měly být používány způsobem, který nepoškozuje dobré jméno společnosti Tamtron Group.

Jakékoli použití nebo šíření informací poskytnutých v rámci této služby, které by podle těchto pravidel bylo povoleno, ale podle zákonů nebo předpisů nějaké jurisdikce by bylo nezákonné nebo by způsobilo jakékoli povinnosti, jako je např. registrace nebo daňové povinnosti vůči společnosti Tamtron Group, jsou v takové zemi nebo jurisdikci zakázány.

Ochranná známka 

Ochranná známka „Tamtron“ a také veškerá loga a názvy produktů jsou ochrannými známkami společnosti Tamtron Group, pokud není na těchto webových stránkách uvedeno jinak (všechna práva vyhrazena).

Odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti 

OBSAH WEBOVÉ SLUŽBY SPOLEČNOSTI TAMTRON JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE A VE STAVU, V JAKÉM JE PRÁVĚ K DISPOZICI. V SOUVISLOSTI S PŘESNOSTÍ, DOSTUPNOSTÍ, SPOLEHLIVOSTÍ NEBO OBSAHEM SLUŽBY NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK VLASTNICTVÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST TAMTRON NEZARUČUJE, ŽE JEJÍ SLUŽBA NEBO SERVER, KTERÝ TUTO SLUŽBU ZPŘÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJE VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI.

Webové stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost Tamtron může provádět změny a doplnění jakýchkoli informací zde obsažených. Společnost Tamtron si vyhrazuje právo službu kdykoli revidovat nebo zrušit přístup k ní. Společnost Tamtron nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody, mimo jiné za přímé, náhodné, následné, nepřímé, druhotné, zvláštní nebo sankčně nahrazované škody, ztráty nebo výdaje či ušlý zisk související s vaším přístupem ke službě webových stránek společnosti Tamtron nebo k jakýmkoli jiným stránkám, na které je odkazováno, nebo s nemožností používat obsah této služby, nebo použitím či pokusem o použití informací v nich obsažených nebo souvisejících s jakýmkoli selháním výkonu, chybou, opomenutím, přerušením, vadou, zpožděním v provozu nebo přenosu, počítačovým virem nebo selháním linky či systému, a to i v případě, že společnost Tamtron nebo její zástupci byli na takové škody, ztráty nebo výdaje upozorněni. Společnost Tamtron dále nepřebírá žádnou odpovědnost za informace nebo materiály poskytované třetími stranami, na které se odkazuje webová služba společnosti Tamtron. SPOLEČNOST TAMTRON NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAH POSKYTOVANÝ TŘETÍMI STRANAMI.

Webové stránky společnosti Tamtron nelze chápat jako poskytování rad nebo doporučení, ani jako podklad pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Nic na těchto webových stránkách nelze vykládat jako výzvu nebo nabídku společnosti Tamtron k nákupu nebo prodeji jakýchkoli služeb, produktů, akcií nebo jiných finančních nástrojů nebo k poskytování jakéhokoli investičního poradenství nebo služby.

Třetí strany 

Webové stránky společnosti Tamtron mohou obsahovat odkazy na webové stránky vlastněné třetími stranami. Společnost Tamtron neposkytuje žádné záruky a/nebo prohlášení ohledně takových webových stránek vlastněných třetími stranami, na které můžete vstoupit prostřednictvím těchto webových stránek. Společnost Tamtron nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo používání takových webových stránek. Na webové stránky třetích stran uživatelé vstupují vždy na vlastní nebezpečí.

Webové stránky společnosti Tamtron mohou pro vaše pohodlí obsahovat obsah vlastněný třetími stranami. Společnost Tamtron nemůže kontrolovat obsah a neposkytuje žádné záruky a/nebo prohlášení za obsah těchto třetích stran. Společnost Tamtron nenese žádnou odpovědnost vyplývající z tvrzení, že jakýkoli obsah vlastněný třetí stranou porušuje něčí práva duševního vlastnictví.

Změny na webových stránkách 

Společnost Tamtron si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit nebo ukončit provoz těchto webových stránek bez předchozího upozornění. V případě změn nebo ukončení těchto webových stránek nenese společnost Tamtron vůči vám žádnou odpovědnost.

Povinnosti uživatele 

Odesláním materiálu souvisejícího s těmito webovými stránkami, například e-mailem nebo jiným kanálem, jako poskytovatel materiálu souhlasíte s následujícími podmínkami. Předložený materiál je nedůvěrný, nechráněný, ve vašem vlastnictví a/nebo jste oprávněni nám jej poskytnout. Poskytnutím informací nebo materiálu udělujete společnosti Tamtron a jejím přidruženým společnostem celosvětovou, trvalou, bezplatnou a nevýhradní licenci k použití, zveřejnění, kopírování, úpravě, přizpůsobení, veřejnému zobrazení a překladu všech nebo jakýchkoli takových informací nebo materiálu pro jakýkoli účel bez omezení. Společnost Tamtron si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit nebo vymazat jakýkoli materiál, který nám byl zaslán.

Uživatelům webových stránek společnosti Tamtron je přísně zakázáno používat tyto webové stránky a jejich obsah k nezákonným nebo podvodným účelům nebo zveřejňovat či přenášet na tyto webové stránky nebo z nich jakákoli nezákonná, výhružná, hanlivá, pomlouvačná, pobuřující, pornografická nebo vulgární sdělení a/nebo materiály nebo jakákoli sdělení a/nebo materiály, které by mohly vést k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti podle zákona. Souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by narušovaly nebo zasahovaly do těchto webových stránek a jejich obsahu.

Soubory cookie 

Na těchto webových stránkách se používají soubory cookie. Soubor cookie je malý textový soubor obsahující textové informace, který je uložen ve vašem počítači. Veškeré informace shromážděné pomocí souborů cookie budou použity pouze ke snazšímu používání těchto webových stránek. Více informací o souborech cookie najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Tamtron.

Kontakt 

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se těchto stránek, obraťte se na adresu
obchod@tamtron.fi