Služby webových stránok Tamtron – podmienky používania

11.3.2022

Toto je preklad anglickej verzie. Anglický text je originál a má prednosť pred akýmkoľvek prekladom. 

Skupina Tamtron si váži váš záujem o naše produkty a návštevu našej webovej stránky. 

Toto všeobecné právne oznámenie sa vzťahuje na všetky webové služby skupiny Tamtron. Na rôznych spoločnostiach skupiny Tamtron alebo na webových stránkach skupiny Tamtron, ktoré poskytujú špeciálne služby, však môžu existovať dodatočné podmienky.

Pred vstupom na webovú stránku skupiny Tamtron a jej používaním si pozorne prečítajte tieto podmienky. Vstupom na stránku www.tamtrongroup.com a jej používaním súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. 

Upozornenie o autorských právach 

Webová služba spoločnosti Tamtron znamená v súvislosti s týmto dokumentom všetky riešenia internetu, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Tamtron alebo jej dcérskych spoločností (ďalej len Tamtron). Zahŕňa napríklad www stránky, formuláre, aplikácie a programové kódy, ako aj všetky ostatné funkcie, ktoré s www stránkami úzko súvisia. Služba webovej stránky Tamtron, vrátane, bez obmedzenia, všetkých dokumentov, súborov, textu, obrázkov, grafiky, zariadení, zvuku, audiovizuálnych prvkov a kódu, ktoré sa v nich nachádzajú, a vo všeobecnom „vzhľade a pocite“ tejto webovej lokality je vlastníctvom spoločnosti Tamtron a jej autorské právo je vlastníctvom spoločnosti Tamtron. . Všetky práva vyhradené pre všetky krajiny.

Reprodukcia, kopírovanie, prenos, distribúcia alebo ukladanie časti alebo celého obsahu www-služby Tamtron v akejkoľvek forme vrátane, nie však výlučne, rámcovania, vytvárania akýchkoľvek odvodených diel založených na tejto službe alebo akejkoľvek jej časti, začlenenia do iných webových stránok, elektronické vyhľadávacie systémy alebo publikácie bez predchádzajúceho povolenia spoločnosti Tamtron Group sú zakázané.

Okrem toho, čo je uvedené vyššie, Tamtron súhlasí s tým, aby ste si na svojom počítači uložili alebo vytlačili kópie výpisov z tejto služby len pre vašu osobnú potrebu a nie na ďalšiu distribúciu, za predpokladu, že nepoškodíte povesť alebo podnikanie Tamtronu a za predpokladu, že akákoľvek takáto kópia resp. print si zachováva všetky autorské práva alebo iné vlastnícke poznámky a legendy a akékoľvek odmietnutie zodpovednosti obsiahnuté v takýchto informáciách. Informácie poskytované o tejto službe nemožno upravovať bez písomného súhlasu Tamtron Group. Jednotlivé dokumenty na našej webovej lokalite môžu podliehať dodatočným podmienkam uvedeným v týchto dokumentoch.

Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke môžu byť použité na informačné účely za predpokladu, že je uvedený zdroj informácií. Okrem toho môžete kopírovať a tlačiť tlačové správy a iné dokumenty klasifikované ako verejné. Obsah informácií sa nesmie meniť a informácie by sa mali používať spôsobom, ktorý nepoškodzuje dobré meno Tamtron Group.

Akékoľvek použitie alebo distribúcia informácií poskytovaných v tejto službe, ktoré by podľa týchto pravidiel bolo povolené, ale podľa zákonov alebo predpisov akejkoľvek jurisdikcie by bolo nezákonné alebo ktoré by spôsobilo akékoľvek povinnosti, ako napr. registrácia, daňové povinnosti voči Tamtron Group sú v takejto krajine alebo jurisdikcii zakázané.

Ochranná známka 

Ochranná známka „Tamtron“ a pokiaľ nie je na tejto webovej lokalite uvedené inak, všetky logá a názvy produktov sú ochrannými známkami spoločnosti Tamtron Group (všetky práva vyhradené).

Zrieknutie sa záruk a obmedzenia zodpovednosti 

OBSAH WEBOVEJ SLUŽBY SPOLOČNOSTI TAMTRON SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ A „AKO JE DOSTUPNÝ“. ŽIADNA ZÁRUKA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÁ ALEBO PREDPOKLADANÁ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK VLASTNÍCTVA ALEBO NEPORUŠENIA ALEBO IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SA ZNOVU VYROBÍ V OBSAHU RUBILRA TAMTRON NEZARUČUJE, ŽE JEHO SLUŽBA ALEBO SERVER, KTORÝ HO SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJE VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY.

Webová stránka môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Zmeny a doplnky môže vykonať Tamtron v akýchkoľvek informáciách obsiahnutých v tomto dokumente. Tamtron si vyhradzuje právo službu kedykoľvek revidovať alebo k nej odobrať prístup. Spoločnosť Tamtron nebude žiadnym spôsobom zodpovedná za žiadne škody, vrátane, ale nie výlučne, priamych, náhodných, následných, nepriamych, sekundárnych, špeciálnych alebo represívnych škôd, strát alebo výdavkov alebo ušlého zisku súvisiaceho s vaším prístupom k webovým službám spoločnosti Tamtron alebo akejkoľvek stránke, ktorá je s ňou prepojená, alebo nemožnosti použiť obsah tejto služby alebo použiť alebo sa pokúsiť použiť informácie na nej obsiahnuté alebo súvisiace s akýmkoľvek zlyhaním výkonu, chybou, vynechaním, prerušením, chybou, oneskorením v prevádzke alebo prenose, počítačovým vírusom alebo zlyhanie linky alebo systému, aj keď Tamtron alebo jeho zástupcovia budú informovaní o takýchto škodách, stratách alebo výdavkoch. Okrem toho spoločnosť Tamtron nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo materiály poskytnuté tretími stranami, s ktorými je služba webovej stránky spoločnosti Tamtron prepojená. TAMTRON NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA OBSAH POSKYTOVANÝ TRETÍMI STRANAMI.

Webstránku Tamtron nemožno vykladať ako poskytovanie rád alebo odporúčaní, ani ako základ pre akékoľvek rozhodnutie alebo konanie. Nič na tejto webovej lokalite nemožno vykladať ako výzvu alebo ponuku spoločnosti Tamtron na nákup alebo predaj akýchkoľvek služieb, produktov, akcií alebo iných finančných nástrojov alebo poskytovanie akýchkoľvek investičných rád alebo služieb.

Tretie strany 

Webové stránky Tamtronu môžu poskytovať odkazy na webové stránky, ktoré vlastnia tretie strany. Spoločnosť Tamtron neposkytuje žiadne záruky a/alebo vyhlásenia za žiadne takéto webové stránky vlastnené tretími stranami, ku ktorým máte prístup prostredníctvom tejto webovej stránky. Tamtron nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto webových stránok. Webové stránky tretích strán vstupujú vždy na vlastné riziko používateľov.

Webové stránky Tamtron môžu pre vaše pohodlie obsahovať obsah vlastnený tretími stranami. Tamtron nemôže kontrolovať obsah a neposkytuje žiadne záruky a/alebo vyhlásenia za akýkoľvek obsah tretích strán. Tamtron nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z obvinenia, že obsah vlastnený treťou stranou porušuje niečie práva duševného vlastníctva.

Zmeny na webovej stránke 

Tamtron si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť alebo ukončiť túto webovú stránku bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade zmien alebo ukončenia tejto webovej stránky nebude mať Tamtron voči vám žiadnu zodpovednosť.

Povinnosti používateľov 

Odoslaním materiálu súvisiaceho s touto webovou stránkou, napríklad e-mailom alebo iným spôsobom, ako poskytovateľ materiálu súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Predložený materiál nie je dôverný, nie je vlastníctvom, vlastníte ho a/alebo ste oprávnení nám ho poskytnúť. Odoslaním informácií alebo materiálu udeľujete spoločnosti Tamtron a jej pridruženým spoločnostiam celosvetovú, trvalú, bezplatnú, nevýhradnú licenciu na používanie, zverejňovanie, kopírovanie, upravovanie, prispôsobovanie, verejné zobrazovanie a preklad všetkých alebo akýchkoľvek takýchto informácií alebo materiálov pre akúkoľvek na akýkoľvek účel bez obmedzení. Tamtron si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odstrániť alebo vymazať akýkoľvek materiál, ktorý nám bol predložený.

Používatelia webových stránok Tamtron majú prísne zakázané používať túto webovú stránku a jej obsah na nezákonné alebo podvodné účely alebo na odosielanie alebo prenos na túto webovú stránku alebo z nej akejkoľvek nezákonnej, výhražnej, hanlivej, hanlivej, poburujúcej, pornografickej alebo profánnej komunikácie a/alebo materiálov alebo akejkoľvek komunikácie a /alebo materiály, ktoré by mohli zakladať občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť. Súhlasíte s tým, že nepodniknete žiadne kroky, ktoré by rušili alebo zasahovali do tejto webovej stránky a jej obsahu.

Cookies 

Na tejto webovej stránke sa používajú súbory cookie. Súbor cookie je malý textový súbor obsahujúci textové informácie, ktoré sú uložené vo vašom počítači. Akékoľvek informácie zhromaždené pomocou súborov cookie budú použité iba na uľahčenie používania tejto webovej stránky. Viac informácií o súboroch cookie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Tamtron.

Kontakt 

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa tejto stránky, kontaktujte nás
váženie@tamtron.fi.