Användarvillkor

Tamtrons webbplatstjänster – användarvillkor

11.3.2022

Det här är en översättning av den engelska versionen. Den engelska texten utgör originalet och ska ha företräde framför alla översättningar. 
 
Tamtron Group uppskattar ditt intresse för våra produkter och ditt besök på vår webbplats.  

Denna allmänna juridiska information gäller för Tamtron Groups samtliga webbplatstjänster. Det kan dock finnas ytterligare villkor för de olika Tamtron Group-företagen eller för Tamtron Groups webbplatser som tillhandahåller speciella tjänster.

Läs dessa villkor omsorgsfullt innan du besöker och använder Tamtron Groups webbplats. Genom att besöka och använda www.tamtrongroup.com godkänner du följande villkor.  

Meddelande om upphovsrätt 

Med Tamtrons webbplatstjänst avses i relation till detta dokument alla internetlösningar som ägs av Tamtron eller dess dotterbolag (nedan kallade Tamtron). Här ingår bland annat www-sidor, formulär, applikationer och programkoder samt alla övriga funktioner som har nära koppling till www-sidorna. Tamtrons webbplatstjänst, inklusive utan begränsning, alla dokument, filer, texter, bilder, grafik, enheter, ljud, audiovisuella element och koder som ingår i den och i den här webbplatsens allmänna ”utseende och känsla” ägs av Tamtron och omfattas av Tamtrons upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålls i alla länder.

Reproduktion, kopiering, överföring, distribution eller lagring av innehållet från Tamtrons www-tjänst, helt eller delvis och oavsett form, inklusive men inte begränsat till inramning, skapande av derivatverk som baseras på denna tjänst eller en del därav, införlivande i andra webbplatser, elektroniska hämtningssystem eller publikationer utan föregående godkännande från Tamtron Group är förbjudet.

Förutom vad som anges ovan godkänner Tamtron enbart personlig användning när du lagrar på din dator eller skriver ut kopior av utdrag från denna tjänst. Omdistribution tillåts inte. Tamtron förutsätter att du inte skadar Tamtrons anseende eller verksamhet och att varje sådan kopia eller utskrift uppvisar meddelanden om upphovsrätt eller annan äganderätt och beskrivningar och eventuell ansvarsfriskrivning som ingår i all sådan information. Information som tillhandahålls med denna tjänst får inte modifieras utan Tamtron Groups skriftliga tillåtelse. Enskilda dokument på vår webbplats kan omfattas av ytterligare villkor som anges i dokumenten.

Informationen på denna webbplats får användas i informationssyfte, förutsatt att källan anges. Vidare får du kopiera och skriva ut pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentliga. Innehållet i informationen får inte ändras och informationen ska användas på ett sätt som inte skadar Tamtron Groups anseende.

All användning eller distribution av information som tillhandahålls från denna tjänst, som är tillåten enligt dessa regler men otillåten enligt lagar eller förordningar i någon jurisdiktion, eller som skulle medföra skyldigheter i form av t.ex. registrering eller skattåtaganden för Tamtron Group, är förbjuden i ett sådant land eller en sådan jurisdiktion.

Varumärke

Varumärket ”Tamtron” och, om inget annat anges på denna webbplats, alla logotyper och produktnamn är varumärken som tillhör Tamtron Group (Alla rättigheter förbehålls).

Friskrivning från garantier och begränsning av ansvar 

INNEHÅLLET PÅ TAMTRONS WEBBPLATSTJÄNST TILLHANDAHÅLLS PÅ GRUNDVAL AV ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”. INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM ÄGANDERÄTT ELLER INTRÅNGSSKYDD ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE LÄMNAS MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTENS KORREKTHET, TILLGÄNGLIGHET, PÅLITLIGHET ELLER INNEHÅLL. TAMTRON GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN ELLER SERVERN SOM TILLGÄNGLIGGÖR TJÄNSTEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.

Webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar och tillägg kan utföras av Tamtron på all information på webbplatsen. Tamtron förbehåller sig rätten att när som helst se över tjänsten eller återkalla åtkomsten till den. Tamtron ansvarar inte på något sätt för eventuella skador, inklusive men inte begränsat till direkta, tillfälliga, indirekta, sekundära, särskilda eller bestraffande skador eller följdskador, förluster eller kostnader eller utebliven vinst som relaterar till din åtkomst till Tamtrons webbplatstjänst eller någon webbplats som länkats dit, eller för oförmåga att använda innehållet i denna tjänst, eller för användning eller försök till användning av information som ingår däri eller som relaterar till bristande prestanda, fel, utelämnande, avbrott, defekt, försening i drift eller överföring, datorvirus eller linje- eller systemfel, även om Tamtron eller dess representanter underrättas om sådana skador, förluster eller kostnader. Vidare tar Tamtron inget ansvar för information eller material som tillhandahålls av tredje part och som länkar till Tamtrons webbplatstjänst. TAMTRON ANSVARAR INTE FÖR INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART.

Tamtrons webbplats ska inte tolkas som en plats för rådgivning eller rekommendationer eller som grund för att fatta beslut eller vidta åtgärder. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som en uppmaning eller ett erbjudande från Tamtron om att köpa eller sälja några tjänster, produkter, aktier eller andra finansiella instrument eller som investeringsrådgivning eller investeringstjänst.

Tredje part 

Tamtrons webbplats kan tillhandahålla länkar till webbplatser som ägs av tredje part. Tamtron lämnar inga garantier och/eller utfästelser av något slag för sådana webbplatser som ägs av tredje part och som du eventuellt kan nå via denna webbplats. Tamtron frånsäger sig allt ansvar för innehållet på eller användningen av sådana webbplatser. Webbplatser som tillhör tredje part besöks alltid på användarnas egen risk.

Tamtrons webbplats kan, för din bekvämlighet, uppvisa innehåll som ägs av tredje part. Tamtron kan inte kontrollera innehållet och lämnar inga garantier och/eller utfästelser av något slag för sådant innehåll som tillhör tredje part. Tamtron tar inget ansvar vid påståenden om att innehåll som tillhör tredje part gör intrång i någon annans immateriella rättigheter.

Ändringar av webbplatsen 

Tamtron förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett anledning ändra eller lägga ner denna webbplats utan föregående meddelande. I händelse av ändringar i eller nedläggning av denna webbplats ska Tamtron inte ha något som helst ansvar gentemot dig.

Användaransvar 

Genom att skicka in material relaterat till denna webbplats, till exempel med e-post eller på annat sätt, godkänner du som avsändare följande villkor: Materialet som skickas in är icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. Du är ägare och/eller berättigad att tillhandahålla det till oss. Genom att skicka in information eller material ger du Tamtron och dess dotterbolag en global, beständig, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda, avslöja, kopiera, ändra, anpassa, offentliggöra och översätta sådan information eller sådant material helt eller delvis och för valfritt syfte utan begränsningar. Tamtron förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett anledning ta bort eller radera material som skickats till oss.

Det är strängt förbjudet för användarna av Tamtrons webbplats att utnyttja denna webbplats och dess innehåll för olagliga eller bedrägliga ändamål eller publicera eller överföra olagliga, hotfulla, förtalande, ärekränkande, inflammatoriska, pornografiska eller missaktande meddelanden och/eller material eller meddelanden och/eller material som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt lag till eller från denna webbplats. Du samtycker till att inte vidta några åtgärder som manipulerar eller stör denna webbplats och dess innehåll.

Cookies 

På den här webbplatsen används cookies. En cookie är en liten textfil som innehåller textinformation och lagras på din dator. All information som samlas in genom cookies kommer endast att användas för att underlätta användningen av webbplatsen. Du kan hitta mer information om cookies i Tamtrons sekretesspolicy.

Kontakt

Om du har kommentarer till eller frågor om den här webbplatsen är du välkommen att kontakta
viktigt@tamtron.se.