Kolejová váha Scalex WILD je typově schválena pro obchodní vážení dle platných evropských směrnic

Kolejová váha Scalex WILD představuje pro uživatele unikátní možnost v kombinaci obchodně schváleného měřidla pro vážení kolejových vozidel při provozních rychlostech s detekcí defektů kol a sledování nerovnoměrného ložení vagonů v reálném čase. Vážní systém umožňuje monitoring defektů kol až do rychlosti 250 km/h a je certifikován jako obchodní dynamická váha až do rychlosti 120 km/h. Všechny tyto uvedené parametry umožňují včasnou reakci na identifikované defekty a nerovnoměrné ložení vagonů a tím předcházet v některých případech i závažným haváriím, kde klíčovou roli v iniciaci poruch hrají defekty kol a nerovnoměrné zatížení náprav.

Přednosti kolejové váhy Scalex WILD:

  • Měřidlo pro vážení hmotnostních parametrů kolejových vozidel až do rychlosti 250 km/h
  • Typově schválené měřidlo pro obchodní vážení kolejových vozidel až do rychlosti 120 km/h
  • Elektronický monitorovací systém pro dynamickou detekci vadných kol a nesprávného ložení vagonů v celém rozsahu rychlostí
  • Informace o hmotnosti vlakové soupravy, vagonů, podvozků, náprav a kol
  • Zcela autonomní v reálném čase

DETEKCE DEFEKTŮ KOL PŘISPÍVÁ KE ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI A PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

Funkcionalita přesného měření hmotnosti jednotlivých kol, náprav, podvozků, vagonů a celé vlakové soupravy a detailní detekce vadných kol je navržena tak, aby maximalizovala přínosy detekce vad a vážení kol pro bezpečnost při přepravě pasažérů, personálu a nákladů, a také výrazně přispívala k prodlužování životnosti kolejových vozidel a dopravních cest. Kolejový vážní systém vyhodnocuje a odesílá automaticky uživateli tři úrovně alarmů dle závažnosti zjištěného defektu měřeného kola a také generuje alarmy při zjištění přetížení vagonů či nesprávném ložení vagonů. Úroveň alarmů je uživatelsky nastavitelná. Při měření vlakové soupravy jsou systémem autonomně rozpoznávány a monitorovány všechny projíždějící vagony včetně lokomotiv bez typového omezení.

Tamtron Scalex Wild Wheel

VYSOCE PŘESNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Princip kolejového vážního systému Scalex WILD je založen na velmi přesném měření vertikálních sil působících při pohybu kolejového vozidla mezi jeho koly a kolejnicí. Měření probíhá na šestimetrovém úseku železniční trati osazené snímači umožňujícími měření kola při dvou otáčkách. Tato architektura systému zajišťuje vysokou přesnost a jistotu měření, která je podpořena dynamickým vážním oknem a vysokou frekvencí snímání. Tímto je zajištěna vysoká přesnost detekce i malých a středních defektů kol spolu s detailním záznamem dynamického průběhu zatížení od každého kola soupravy.

 

SPRÁVA VÁŽNÍCH INFORMACÍ

Kolejová váha Tamtron Scalex WILD může být integrovaná do informačního systému zákazníka nebo ji lze používat přes webové rozhraní prostřednictvím cloudové služby Tamtron. Oba způsoby zajišťují plynulý přenos informací v reálném čase.

Tamtron Scalex Wild Wheel Impact