Luotettavan tiedon merkitys, paperittomuus ja liiketoiminnan automatisoituminen lisääntyvät entisestään tulevina vuosina. Myös tarkan, reaaliaikaisesti päivittyvän punnitustiedon arvostus ja tarve erilaisille palveluille kasvaa voimakkaasti, sillä niiden avulla voidaan toimia entistä nopeammin ja tehokkaammin liiketoiminnasta riippumatta. Uuden sukupolven SaaS-teknologia (Software as a Service) ja pilvipalvelut ovat Tamtronin ytimessä jo nyt.

Tuotepäällikkö Tuomas Jussila on vahvasti mukana Tamtronin uuden sukupolven pilvipalveluiden kehittämisessä. Hän toimii mm. projektoinnissa tuoden asiakastarpeita ohjelmistokehitykseen, avaten ja määritellen niitä. Jussila kertoo artikkelissaan, mitä SaaS Tamtronille tarkoittaa, ja miten pilvipalveluita yrityksessä kehitetään.

Tamtronilla on suunniteltu ja toteutettu pilvipalveluita jo pitkään. Meille tärkeää on ollut aina se, miten punnitustieto saadaan parhaiten palvelemaan asiakkaiden liiketoimintaa: kuinka tieto siirtyy vaivattomasti kaikkien osapuolten käyttöön, ja millä tavoilla se voi lisätä läpinäkyvyyttä, tehostaa toimintoja, saada ne puhumaan samaa kieltä ja toimimaan mahdollisimman joustavasti yhteen.

Tamtronin ensimmäinen pilvipalvelu WNexus on tänäkin päivänä toimiva ja validi. Sen rooli on kuitenkin olla enemmän staattinen raportointipalvelu, josta voi tarkastella, mitä punnituksessa tapahtuu. Suuntamme on kuitenkin vahvasti uuden sukupolven pilvipalvelut – kuten kaikkien vaakojen yhteinen pilvipalvelu Tamtron One Cloud, joka mahdollistaa tehokkaan punnitustiedon hallinnan tarvittaessa usealta eri vaa’alta tai vaakatyypiltä sekä mobiilipunnistusjärjestelmä One Scalex, jonka kautta myös itse punnitus voi tapahtua etänä käyttäjän omalta mobiililaitteelta. Tamtronille SaaS tarkoittaa punnitusta palveluna. Asiakas saa meiltä punnitusohjelmiston kokonaispalveluna. Me vastaamme pystytyksestä ja ylläpidosta, kehittämisestä ja uusien ominaisuuksien jatkuvasta päivittämisestä.

TÄYSIN UUSI OHJELMISTOARKKITEHTUURI JA KETTERÄ OHJELMISTOKEHITYS – UUDET OMINAISUUDET NOPEASTI ASIAKKAIDEN KÄYTTÖÖN

Tamtronia kiitetään siitä, että otamme asiakkaan tarpeet huomioon kokonaisvaltaisesti koko palvelukaaren aikana – se on kantavana voimana meillä myös pilvipalveluiden kehittämisessä.

Tehtävämme on kuulla asiakasta ja muuttaa asiakastarve teknisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Asiakastarve ei sellaisenaan siirry ominaisuudeksi, vaan tarpeita pohditaan erilaisista teknisistä näkökulmista, ja erikoistapaukset ja tilanteet määritellään, ennen kuin ne ovat ohjelmistokehitykseen kelpaavia. Asiakastarvetta tarkastellaan heti alusta alkaen useista eri näkökulmista, jotta se saadaan vastaamaan laajemmin myös muiden asiakkaiden tarpeita ja käyttöä.

Oma roolini on toimia asiakkaan ja raa’an ohjelmistokehityksen välissä, ja kirjoittaa näitä tarinoita ja polkuja. Lisäksi Tamtron on vahvasti asiakasprojekteissa mukana esimerkiksi integraatioita tehdessä, eli silloin, kun liitymme asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmiin: tuotamme punnitustietoa, joka muuttuu laskuksi, kun tieto viedään integraation ylitse toiminnanohjaukseen.

Emme ole lähteneet Tamtronilla korjaamaan vanhaa pilvipalveluiden kehittämisessä, vaan luomaan kokonaan uutta. Ohjelmistoarkkitehtuuri on täysin uusi, ja teemme ohjelmistokehitystä moderneilla, ketterän kehityksen menetelmillä. Olemme siirtyneet scrum-menetelmiin. Meillä on kiinteäjaksoiset, kahden viikon sprinttijaksot, joihin tuodaan ohjelmistoa tehtäväksi. Tuoteomistaja määrittelee kyseisessä sprintissä tehtävät asiat, ja ohjelmistotiimi toteuttaa itseohjautuvasti sovitut asiat. Sprinttijakson aikana teemme myös vertaisarviointeja, joissa seuraamme edistymistä ja pidämme huolta, että laatu pysyy oikeanlaisena. Lopputuloksena saamme valmiin osan ohjelmistoa hyvälaatuisena ja testattuna.

Maailma ja punnitusala muuttuvat kiihtyvällä syklillä. Aiemmin ohjelmistokehityksessä käytettiin paljon niin sanottua vesiputousmallia. Ensin määriteltiin kattavasti, mitä kaikkea ohjelmiston pitää tehdä, ja sitä seurasi vuosien mittainen projekti. Tulos oli toki yleensä määrittelyjen mukainen, mutta usein kävi niin, ettei lopputulos enää valmistuttuaan vastannut asiakastarpeeseen. Toisaalta taas alussa ei välttämättä aina osattu määritellä oleellisia asioita riittävällä tasolla.

Nyt, kun teemme punnitusohjelmistokehitystä sprinttinä, lyhyissä jaksoissa, saamme myös lopputuotoksen heti asiakastarpeen kuulemisen jälkeen nopeasti ja ketterästi ulos asiakkaan käyttöön. Asiakkaalta saadaan välitön palaute, ja seuraavissa sprinteissä voimme jatkaa jälleen kehittämistä ja tehdä parannuksia. Etuna on myös se, että pystymme julkaisemaan jatkuvasti, jopa kerran kuukaudessa tai parin kuukauden välein, uusia ominaisuuksia. Huolehdimme siitä, että ominaisuudet päivittyvät kaikkien asiakkaidemme käyttöön saman tien, ja parannusten lisäksi mahdolliset ongelmat pystytään korjaamaan nopeasti.

obsługa klienta

PILVIPALVELUIDEN AVULLA ON MAHDOLLISTA AUTOMATISOIDA LIIKETOIMINTOJA

Isommassa kuvassa SaaS-teknologian tavoitteena on meillä, kuten muissakin SaaS-palveluissa, edesauttaa ja edistää tiedolla johtamista. Tamtronin uuden sukupolven One Cloud -pilvipalvelu toimii tärkeässä roolissa, kun tietoja yhdistetään ja automaatioita lisätään. Kaikenkokoiset yritykset hyötyvät pilvipalveluiden tarjoamista mahdollisuuksista. Myös pieni yritys voi automatisoida toimintojaan ketterästi, eikä ylläpitovastuuta tarvitse kantaa.

Integraatiot toimivat pilvipalveluissa erittäin tärkeässä roolissa. Niiden avulla tehdään osia, jotka yhdistyessään muuttuvat toimivaksi kokonaisuudeksi. Integroimalla säästetään paljon työtä. Otetaan esimerkkinä Tamtronin autovaakojen punnituspalvelu One Scalex. Kun One Scalexilla tehdään punnitus, punnitustieto siirtyy automaattisesti pilvipalvelu One Cloudiin, josta voidaan tehdä raportointia. Meillä on useita asiakkaita, joiden kaikkien vaakojen tieto siirtyy OneCloudiin yhteen raporttipohjaan. Näin asiakas saa enemmän näkyvyyttä koko materiaalivirtaan ja logistiikkaan samasta paikasta.

Kuljettaja voi tehdä punnituksen oman hyttinsä suojassa turvallisesti, nopeasti ja paikasta riippumatta. Hallinto ja operaattorit taas saavat lähes reaaliaikaista tietoa siitä, miten esimerkiksi yrityksen tuotannossa menee. Raportteja ei tarvitse tuottaa enää käsin. One Cloudin kautta tilaukset voidaan lähettää suoraan vaakaan, ja niiden valmistuminen voidaan kuitata heti. Punnitustietojen reaaliaikainen saatavuus takaa sen, että laskutus on mahdollista heti punnituksen jälkeen. Toisin kuin perinteisissä kuiteissa, tiedot eivät koskaan katoa tai viivästy matkalla. Kun vaa’at lähettävät punnitustiedon palvelimelle automaattisesti punnituksen jälkeen, tiedot pysyvät aina ajan tasalla ja ovat saatavilla tarvittaessa myös mobiililaitteiden kautta.

one scalex

GLOBAALIA PILVIPALVELUA – GLOBAALIA OHJELMISTOKEHITYSTÄ

Hyödynnämme ohjelmistokehityksessä ketterien menetelmien lisäksi moderneja, kansainvälisesti tunnettuja ja testattuja alustoja. Tamtronin pilvipalvelut ovat käytettävissä ympäri maailman. Esimerkiksi One Cloud toimii globaalin pilvipalvelutarjoajan alustalla. Lisäksi haluan nostaa esiin myös One Scalexin, jossa hyödynnetään avoimen lähdekoodin React-käyttöliittymää. React on kansainvälisesti erittäin käytetty tekniikka ja testattu laajoissa käyttöympäristöissä.

Internet on toki jo lähtökohtaisesti globaali, mutta Tamtron tarjoaa pilvipalvelua useista eri konesaleista ympäri maailman, ja tarvittaessa voimme pystyttää uuden datakeskuksen lähemmäksi asiakasta. Datakeskuksen sijainti vaikuttaa muun muassa palvelun käytön sujuvuuteen ja nopeuteen asiakkaan päässä. Myös pilvipalveluiden ylläpitokustannukset punnituslaitteiston osalta ovat asiakkaalle puolestaan maltilliset, sillä fyysistä laitteistoa on vähän. Digitaalisena palveluna myöskään henkilöstöä ei tarvita vuorokauden ympäri jatkuvaan ylläpitoon.

Punnitustieto jalostuu meillä digitaalisiin ympäristöihin ketterästi. Hyödynnämme vuosikymmenten kokemusta vaakatuotteista ja punnitsemisesta, tietotaitoa asiakkaiden haasteista ja tarpeista, ja lisäämme siihen dynaamisen, modernin ohjelmistokehittämisen. Pilvipalveluiden parissa työskentelevä tiimimme vahvistuu jatkuvasti ja panostukset asiakastarpeiden ymmärtämiseen ja välittämiseen SaaS-teknologian avulla kasvavat Tamtronilla myös tulevaisuudessa.