Kaupalliseen käyttöön hyväksytyistä rautatievaakajärjestelmistä Tamtronin Trapper-junavaaka on markkinoiden paras. Suuret terästehtaat, kansalliset kuljetusyritykset ja öljynjalostamot ympäri maailmaa luottavat Trapperin erinomaiseen tarkkuuteen.

Tamtronista on teknologiansa ja tietotaitonsa avulla muodostunut maailman johtava toimija junapunnituksen erikoisalalla. Tällä kehityskululla on pitkä historia, mutta se on aiheena ajankohtainen, sillä rautatiepunnitusratkaisujen tarve on viime aikoina kasvanut. Mistä tämä teknologia sitten on peräisin, mihin se on menossa ja mitkä sen hyödyt ovat?

Artikkelissaan Tamtron Tšekin tekninen johtaja Jaroslav Hronek jakaa asiantuntemustaan Tamtronin junavaakajärjestelmän historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Junavaakajärjestelmät tulossa yhä tärkeämmiksi

Tavaraliikenteessä on viime aikoina ollut havaittavissa maanteiltä takaisin rautateille siirtymisen trendi. Tämä johtuu niin ympäristöseikoista, tieverkostojen kuormittumisesta kuin kohonneista polttoainekustannuksista. Yhtenäistetyt kuljetusjärjestelmät, kuten Innofreight kasvattavat merkitystään tavaralogistiikan vauhdittajina ja kustannusten alentajina.

Toinen järjestelmän mahdollistama hyöty on junavaunujen yksinkertainen, ja näin ollen edullinen valmistus säiliökuljetuksia ajatellen. Nykyisin on saatavilla tavanomaisten konttien lisäksi myös irtotavaran ja nesteiden kuljetukseen tarkoitettuja kontteja.

Dynaamiset punnitusjärjestelmät, jotka mahdollistavat vaunujen punnitsemisen liikkeessä ja suuremmilla nopeuksilla, ja minimoivat radan rakentamiseen kohdistuvat vaikutukset, ovat erittäin kysyttyjä.

Tory

Junavaakajärjestelmien ja Tamtronin historia linkittyvät vahvasti

Junavaakaratkaisujen tarve on käytännössä yhtä vanha kuin itse rautatiet. Alkuaikoina punnitus suoritettiin staattisella mekaanisella punnitussillalla, jonka päällä yksittäiset vaunut punnittiin. Elektroniikan kehittymisen myötä mekaanisia järjestelmiä ryhdyttiin korvaamaan sähkömekaanisilla sensoreilla (painemittareilla) ja mittauselektroniikalla. Näitä järjestelmiä käytetään edelleen joissain punnitussovelluksissa, kuten vaunujen täyttämisessä materiaalilla (enimmäkseen irtotavaralla tai nesteillä) vaadittuun arvoon.

Staattinen menetelmä, jossa vaunu tuli pysäköidä vaa’alle punnituksen ajaksi oli hyvin aikaavievä, eikä vastannut tavaraliikenteen kasvun aiheuttamiin tarpeisiin ja tehokkuusvaatimuksiin. Tämä vaati liikkeessä olevien vaunujen punnitukseen kykenevää dynaamista punnitusjärjestelmää. Menetelmässä junan ylittäessä punnitussillan, yksittäiset vaunut voidaan punnita automaattisesti ja niiden painot määrittää punnitukseen tarkoitetulla tietokonejärjestelmällä.

Tamtronin oma historia junapunnitusratkaisujen parissa linkittyy dynaamiseen punnitukseen. Yhtenä alan pioneereista Tamtron on luonut uusia alkuperäisratkaisuja jo vuosikymmenten ajan. Ensimmäinen dynaamiset Trapper DRS -punnitusjärjestelmät asennettiin jo 1980-luvulla. Ajan myötä Tamtronista on kehittynyt maailman johtava toimija tällä erikoisalalla, jossa se tarjoaa useita erilaisia dynaamisen junapunnituksen ratkaisuja.

Tory

Tamtron erottuu junapunnituksessa laaja-alaisella tietotaidolla

Tamtronin ja sen junapunnitustoimintojen pitkäikäisyys on mahdollistanut sen, että yritys on voinut kartuttaa mittavan määrän tietoa ja osaamista alalta. Tämä tietopankki on kehittynyt ajan saatossa satojen dynaamisten punnitusjärjestelmien käyttöönottoprojektien myötä eri puolilla maailmaa. Toisaalta juuri tietotaitoa tarvitaan pitkäikäisyyteen, joka on itseasiassa eräs menestyksemme kulmakivistä.

Junapunnitusratkaisut muodostavat hyvin erityisen toimialan Tamtronin tuoteportfoliota ajatellen.
Siinä ei ole kyse “valmiiden tuotteiden” myymisestä, vaan suhteellisen suurten projektien toteutuksesta, joissa junapunnitusjärjestelmä on olennainen osanen. Jokainen näistä projekteista on aina jollakin tavalla uniikki.

Tällainen ainutlaatuisuus puolestaan johtuu erityisesti siitä, että niissä vaaditaan tietämystä eri aloilta. Lisäksi toteutuksen kesto asiakkaan ideasta laitteiden asennukseen, yhteistyön tarve muiden osapuolien (jotka ovat usein Tamtronin alihankkijoita) kanssa, projektien monimutkaisuus sekä, viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä, yksittäisten projektien taloudellinen kokoluokka, näyttelevät suurta roolia.

On myös huomionarvoista, että alalla menestymisen kannalta olennaista ei ole vain asiantuntemus punnituksesta, vaan myös mulita aloilta. Näitä ovat etenkin rautatieinfrastruktuurin rakentaminen, rautatielinjojen suunnittelu, rautatieliikenteen operointi, liikkuvan kaluston valmistamisen ja käytön tuntemus sekä rautateiden suunnittelu yleisesti. Luonnollisesti tärkeää on myös tietämys teräs ja betonirakentamisesta sekä tavarajunalogistiikasta.

Tory

Maailman johtava toimija niin junapunnitusjärjestelmissä kuin muussakin punnituksessa

Junapunnitusjärjestelmien ratkaisut muodostavat merkittävän osan Tamtronin liikevaihdosta. Pitkän markkinoillaolon ja korkean osaamisen lisäksi Tamtronin johtava markkina-asema on kuitenkin tulosta kaikkien sen punnitusjärjestelmien jatkuvasta kehittämisestä ja modernisoinnista. Myös asiakkaillemme tarjotut palvelut ovat tärkeä tekijä menestyksemme kannalta – erityisesti aftersales-palvelut, jotka ovat tarjolla ratkaisujen tilaamisen jälkeen ja laitteiden käytön aikana.

Tuotteidemme laatu sekä korkea luotettavuus, kestävyys ja pitkä elinkaari ovat meille itsestäänselvyys. Tämä kaikki on mahdollista sen ansiosta, että Tamtronilla on vakaa tiimi huippuasiantuntijoita kaikilla toimintansa sektoreilla. Tämä tarkoittaa kaikkia ohjelmisto- ja laiteistokehittäjistä, huoltoteknikoista, suunnittelijoista sekä tuotanto-, tuotannonohjaus- ja markkinointihenkilöstöstä aina hallinnollisten toimintojen järjestämiseen.

Ei sovi myöskään unohtaa johdon tekemää erinomaista työtä, mikä luo ja mahdollistaa vakaat olosuhteet kaikille toiminnoille. Kaikkien näiden osatekijöiden summa heijastuu Tamtronin markkina-asemaan sekä menestykseen ja lupaa paljon hyvää tulevalta.

Tory

Rautatie tulevaisuuteen

Tärkein tekijä Tamtronin junapunnitusjärjestelmän laadun ja korkean tason teknologian takana on tämän liiketoimintahaaran pitkä historia. Kaikki sadoista projekteista saatu kokemus materialisoituu ratkaisuissamme.

Kykymme tunnistaa markkinoiden tarpeet ja olla näin uusien ratkaisujen kehityksessä aina askeleen edellä, on ratkaisevan tärkeää myös tulevan menestyksen kannalta. Kehitystyössä tähtäimessämme on etenkin punnitusjärjestelmistä ja integroiduista OCR-tunnistusjärjestelmistä koostuva täysin automaattinen, korkean nopeuden logistiikkajärjestelmä – yhdistelmä joka digitalisoi rautatielogistiikan.

Näemme myös tulevaisuuden erityisesti täyden datan tarjoamisessa järjestelmän käyttäjille. Tämä tarkoittaa sellaisten pilviratkaisujen kehittämistä, joissa punnitusjärjestelmät ovat raa’an informaation lähteitä pilvipalveluille.

Kiitos olennaisen tiedon ja osaamisen yhdistelmän, Tamtron kykenee jatkokehitykseen ja tarjoamaan originelleja ratkaisuja, joilla se säilyttää asemansa alansa johtavana toimijana maailmassa. Tamtronin juna on totisesti raiteillaan.

 

Tory
Tutustu junapunnitusratkaisuihin