Tamtron on kansainvälinen toimija, mutta jaamme kaikissa maayhtiöissämme samat konsernin arvot. Yksi näistä on tiimityö, joka näkyy arjessa omistajuutena, vastuunottamisena ja kollegoiden tukemisena.

Näin kuvaa Tamtronin toimitusjohtaja Mikko Keskinen työyhteisöään ja starttaa samalla 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Vaaka kiertää -haastattelusarjan.

Vuoden aikana tutustumme Tamtroniin tamtronilaisten omin silmin. Asiantuntemustaan pääsevät jakamaan moninaisten työtehtävien parissa työskentelevät henkilöt eri maissa. Päätös seuraavasta haastateltavasta – siitä, kenelle vaaka kiertää seuraavaksi – on haastateltavalla itsellään.

Mutta nyt lisää Mikon ajatuksia strategiasta, digitalisaatiosta, kehitystyöstä sekä osaamisesta.

1. Millaiselta Tamtron tänään näyttää?

Tamtron on kansainvälinen, innovatiivinen ja kasvava teollisten punnitus- ja tiedonhallintaratkaisujen toimittaja. Meillä on toimintaa kahdeksassa maassa Euroopassa, ja konsernissa työskentelee noin 170 alan ammattilaista. Euroopan kotimarkkinoiden lisäksi Tamtronin tuotteita viedään yli 60 maahan laajan jälleenmyyjäverkoston kautta.

Tamtronilla on vahva kasvustrategia: haluamme kasvaa ja kansainvälistyä. Viime vuonna kasvatimme toimintaamme Pohjoismaissa ja laajensimme toimintaamme Norjaan ostamalla punnitusratkaisuiden jälleenmyyntiin, asennukseen, kalibrointi- ja huoltopalveluihin erikoistuneen yrityksen, Scaleit AS:n. Scaleit on merkittävä toimija omassa markkinassaan ja vaikka olemme toimineet yhdessä jo aikaisemmin, kaupan myötä pystymme jakamaan osaamista ja parhaita käytänteitä entistä paremmin asiakkaiden hyväksi.

Tänä vuonna vahvistuimme entisestään punnitusratkaisuiden jälleenmyyntiin, asennukseen, kalibrointi- ja huoltopalveluihin erikoistuneen tanskalaisen Jydsk Vægtfabrik A/S:n. Samalla varmistimme paikkamme oman alamme suurimpana toimijana Pohjoismaissa. Jydsk Vægtfabrik A/S omaa pitkät perinteet, ja lisäksi he ovat viime vuonna kehittäneet innovatiivisesti toimintaansa perustamalle mm. punnituspalveluja tarjoavan verkkokauppapalvelun. Kaupan myötä voimme tukea entistä paremmin asiakkaitamme, joilla on toimintaa useassa eri Pohjoismaassa olemalla heille nyt myös lokaali punnituspalvelujen kumppani Tanskassa.

Tamtron home markets

2. Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että Tamtron on alusta lähtien ollut edelläkävijä punnitusalalla? Miten uskot aseman kehittyvän tulevaisuudessa?

Tamtronissa innovatiivisuus on istutettu koko yhtiön DNA:han. Toimimme lähellä asiakkaita, joten meille syntyy jo aikaisessa vaiheessa ymmärrys siitä, mihin asiakastarpeet, markkinat ja teknologiat kehittyvät. Tämä auttaa hahmottamaan paremmin kokonaisuutta, ja Tamtron onkin tuotekehityksessä nopea soveltaja. Meidän on oltava kehitystyössä ajan hermolla, jotta pysymme kärjessä kilpailukentällä. Ennakointi ja valintojen tekeminen ei ole ollut helppoa, mutta työtä tehdään ja on tehty meillä tauotta. Toimintamalli ja kyvykkyydet mahdollistavat myös tulevaisuudessa edelläkävijyyden teollisten punnitusratkaisujen ja tiedonhallinnan kentässä.

Digitalisaatio vaikuttaa hyvin laajasti markkinoilla, ja se on huomattavissa myös asiakaskunnassamme. Meillä on kuitenkin hyvät valmiudet tarttua uusiin haasteisiin. Tamtron on vuosikymmenten ajan tuonut erilaisia punnitusalan innovaatioita markkinoille. Ymmärrämme teknologian kehittymisen merkityksen ja sen, mitä se mahdollistaa. Lisäksi Pohjoismaissa teknologinen kehitys ja vaatimustaso on korkealla – täällä on laboratorio, jossa voimme innovoida.

3. Asiakkaat kiittävät Tamtronia erityisesti proaktiivisesta asiakaspalvelusta ja siitä, että heitä kuunnellaan herkällä korvalla. Miten Tamtronilla on onnistuttu asiakaspalvelussa?

Kaiken kulmakivenä ovat asiakkaamme – teemme tätä heitä varten. Meillä on ymmärretty punnitusjärjestelmien kriittisyys asiakkaiden liiketoiminnalle, ja palvelut voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Haluan korostaa erityisesti huoltomme kokemusta, ammattitaitoa ja palveluasennetta – hyvän palvelun kulmakiviä. Laitteet toimivat vaativissa ympäristöissä, on tärinää ja kolhuja, mutta niiden toiminnan jatkuvuus on varmistettava. On tärkeää, että pystymme reagoimaan hyvinkin lyhyellä vasteajalla. Tämän mahdollistaa ympärivuorokautinen päivystys ja laaja alueellinen huoltoverkosto. Olemme rakentaneet kattavia huoltopalveluita maissa, joissa olemme myös itse. Esimerkiksi Suomessa meillä on laajin aluehuoltoverkosto. Maissa, joissa meillä ei ole maayksikköä, huoltotoiminta toimii laadukkaasti jälleenmyyjiemme kautta. Asentajat koulutetaan Tampereen päätoimipisteessä huoltamaan laitteitamme. Myös etäyhteydet tarjoavat nopean mahdollisuuden tarttua ongelmaan ja säästää niin ajassa kuin resursseissa.

Obsługa klienta

4. Millainen työyhteisö Tamtron on?

Tamtron on kansainvälinen toimija, mutta jaamme kaikissa maayhtiöissämme samat konsernin arvot. Yksi näistä on tiimityö, joka näkyy arjessa omistajuutena, vastuunottamisena ja kollegoiden tukemisena.

Yhteistyötä on paljon eri maissa sijaitsevien konserniyhtiöiden ja eri toimintojen kesken. Yhteisten toimintamallien ja prosessien kautta päivittäinen toiminta on hyvinkin samanlaista.

Tamtronin kansainvälisyys on yksi valttimme työnantajana – ja itsellenikin yksi työn rikastuttajista. Meillä pääsee tekemään yhteistyötä kollegoiden kanssa yli maarajojen. Tamtronilla on myös hyvin laaja asiakaskunta kansainvälisesti, ja erityisesti OEM-puolella teemme isojen globaalien konsernien kanssa laajasti yhteistyötä eri toimialoilla.

5. Millaista osaamista Tamtronilla on nyt? Entä millaisia osaajia jatkossa tarvitaan?

Tamtronilla on ollut aina vahva teknologinen osaaminen. Digitalisaation edetessä ohjelmistojen merkitys on kasvanut ja kasvaa entisestään. Vaakalaitteet ovat kuitenkin edelleen tärkeitä, ja voimmekin kuvailla ratkaisujamme englanninkielisellä termillä Hardware enabled IoT.

SaaS-pohjaiset ohjelmistoratkaisut ovat tällä hetkellä kehityksen keihäänkärkenä, ja niillä on asiakkaiden toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa suuri lisäarvo. Mutta vaikka puhummekin ohjelmistoista ja datasta, on punnitustieto myös saatava ensin jostain. Myös laitteissa on paljon viisautta tänä päivänä. Esimerkiksi vaakariipuke puutavaranosturissa sisältää erittäin tarkkaa ja edistynyttä tekniikkaa. Ytimessämme onkin myös tulevaisuudessa vaakalaitteiden kehitystyö. Mittalaitevalmistajana meidän on tärkeä tuntea niihin liittyvät vaatimukset ja lainsäädäntä.

SaaS-palveluissa olemme olleet aina etukenossa. Ohjelmistokehityksen puolen korkea koulutustaso ja osaaminen näkyvät myös meillä. Tuotekehityksen ydin on Tampereella, ja korkeakoulun läheisyydellä on merkitystä. Lisäksi meillä on ollut kehitystyössä hyviä kumppaneita, ja se on kantanut hedelmää.

Pilvipalveluita ei kuitenkaan tehdä vain itsensä takia – näemme että niistä on suurta hyötyä asiakkaillemme. Perinteisiä laitteita voidaan korvata esimerkiksi ketterämmillä mobiililaitteilla, joka tarkoittaa maltillisempia investointitarpeita ja vähemmän huollettavia laitteita. Pilvipalvelut mahdollistavat myös etädiagnostiikan ja etähuollon, ohjelmistopäivitykset tapahtuvat verkon välityksellä, laitteiden asetukset varmuuskopioituvat pilveen, ja ne ovat helposti sieltä palautettavissa. Pilvestä on helppo tehdä integraatioita omaan toiminnanohjausjärjestelmään.

Ohjelmistokehityspuolella asiantuntijat ovat kokeneet, että Tamtronin omilla tuotteilla on merkittävä lisäarvo omalle työlle: pääset suoraan yhteistyöhön loppuasiakkaan kanssa, ja kun näet itse kehittämäsi tuotteen tuotantokäytössä, työn merkitys ja mielekkyys nousee.

Omien tuotteiden lisäksi myös muissa toiminnoissa digitalisaation hyödyntäminen tulee olemaan keskeisessä roolissa tulevina vuosina. Teknisten osaamisalueiden lisäksi luonnollisesti myynnissä, markkinoinnissa ja tukitoiminnoissa meillä on erittäin paljon osaamista. Olemme rekrytoineet viime vuoden aikana erittäin hyviä työntekijöitä.

Weigh to Know

6. Millaista etua on kansainvälisestä toimijuudesta?

Suurin lisäarvo syntyy varmasti sitä kautta, että pystymme keräämään ja vaihtamaan tietoa monilta eri markkinoilta. Tämä auttaa innovoimaan ja kehittämään ratkaisujamme hyvän ymmärryksen pohjalta: mihin asiakkaiden tarpeet ja muun muassa alan säätely kehittyvät Euroopassa ja maailmalla. Lisäksi pystymme palvelemaan kansainvälisesti toimivia asiakkaitamme paremmin. Tamtronin kansainvälinen toimintamalli tukee innovaatiotoimintaa ja nopeaa soveltamista muutoksen kiihtyessä.

7. Mistä olet erityisen ylpeä Tamtronissa ja tamtronilaisissa?

Sanoisin että se on meidän yhteishenkemme. Kaikki puhaltavat samaan hiileen ja ottavat vastuuta sekä omistajuutta. Meillä on asiakaslähtöinen toimintamalli ja se on juurtunut syvälle organisaatioon. Asiakkaan ääntä kuunnellaan, ja se huomioidaan sekä palveluiden että tuotteiden kehityksessä. Olemme olemassa asiakkaitamme varten, ja se näkyy arjen toiminnassa. Tästä olen varmaan eniten ylpeä tamtronilaisissa. Positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä on myös kaikkien miellyttävä tehdä töitä.

Olemme matala organisaatio, eli tunnemme toisemme hyvin läpi organisaation ja myös maiden välillä. Meillä on osallistettu strategiatyöhön laajasti ihmisiä eri maayksiköistä. Hallitustyöskentely ja johdon välinen keskustelu on välitöntä, aktiivista ja tiivistä. Siten saamme asioita päätettyä ketterästi. Lisäksi toimintaympäristömme ja toimialamentaliteetti ovat yhtenäisiä, ja se on varmasti myös meitä yhdistävä tekijä.

Tamtron team

8. Kuvaa Tamtronia kolmella sanalla – millainen yritys on kyseessä?

Kuvaisin yritystämme sanoilla innovatiivinen, luotettava ja asiantunteva.

9. Mitä odotat tulevaisuudelta? Missä näet Tamtronin kymmenen vuoden päästä?

Tamtron jatkaa kansainvälisen kasvun strategiaa ja on kymmenen vuoden kuluttua huomattavasti suurempi toimija. Tällä välillä digitalisaatio etenee ja teknologiat ottavat isoja harppauksia, ja onkin mielenkiintoista nähdä mitä kaikkea tulevaisuus tuo tällä saralla tullessaan, muun muassa tekoälyn hyödyntämisen osalta.

Meillä on jo olemassa vaakaratkaisu itseohjautuviin lukkeihin satamapuolella, ja myös maanrakennus ja konepuolella liikkuvat, autonomiset työkoneet tulevat lisääntymään. Teemme näiden teemojen ympärillä paljon yhteistä kehitystyötä asiakkaidemme kanssa.

Mikko Keskinen

10. Vuosi 2022 on Tamtronin 50-vuotisjuhlavuosi. Mitä ajatuksia juhlavuosi herättää?

Juhlavuotemme on erittäin positiivinen asia, ja etenkin, kun lähdimme siihen erittäin hyvän vuoden jälkeen.

Katseemme on tiukasti tulevaisuudessa ja eteenpäin menemisessä, mutta juhlavuosi tarjoaa mahdollisuuden myös pysähtyä ja katsoa, mistä Tamtron on tähän päivään tullut.

Vuoden mittaan varmasti juhlistamme aiempien vuosikymmenten saavutuksia henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kesken.

11. Kenen ajatuksia haluat kuulla seuraavaksi – kenelle vaaka kiertää seuraavaksi?

Haluan antaa seuraavan puheenvuoron maayhtiömme Tšekin pitkäaikaiselle toimitusjohtajalle Jaroslav Hronekille, joka on vuoden vaihteessa jättämässä toimitusjohtajan position usean vuosikymmenen rupeaman jälkeen. Hän jatkaa asiantuntemuksellaan Tamtronin eteenpäin viemistä teknologia- ja tuotekehityspuolella. Kuulen mielenkiinnolla hänen näkemyksiään ja tarinoitaan Tamtronista matkan varrelta.