Politika kvality

Tamtron je fínska spoločnosť so špecializáciou na technológiu váženia, ktorá predáva, vyrába, projektuje, dodáva a udržiava váhy, ich periférne zariadenia a systémy správy informácií váženia. Zákaznícka základňa sa skladá z domácich a medzinárodných spoločností. Prevádzka spoločnosti Tamtron je založená na vysokej kvalite a na rozsiahlych znalostiach o potrebách zákazníkov v aplikáciách.

K našim najdôležitejším zásadám pri servisných činnostiach patria prvotriedne výrobky, spokojnosť zákazníka, údržba a podpora služieb pre komplexný životný cyklus poskytovaného vybavenia. Hlavnými faktormi spoločnosti Tamtron je byť blízko k zákazníkom, ochota slúžiť, profesionalizmus a motivovaný personál, nezávislé a zodpovedné konanie.

Základným kameňom činnosti je, s výnimkou predaja, vývoj výrobkov, operatívna výroba a služby údržby. Úspech zmienených činností si vyžaduje spoľahlivú a flexibilnú výrobu, finančnú správu, obstarávanie a personál, ktorý je profesionálny a motivovaný. Tamtron taktiež zaväzuje svojich subdodávateľov, zásobovateľov a iné zainteresované strany, aby udržiavali záležitosti kvality. Všetky zmienené činnosti sú opísané v systéme kvality Tamtron podľa normy ISO 9001:2015.

Okrem vynikajúcich výrobkov si potreby zákazníkov vyžadujú flexibilitu činností a služieb. Pomocou predaja, spätnej väzby od zákazníkov a aktívneho vývoja výrobkov neustále rozvíjame naše výrobky a služby. Spoločnosť si vymedzila svoju stratégiu ako svoj cieľ najlepších zákazníckych skúseností a faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Meranie spokojnosti zákazníkov sa riadi na základe týchto premenných, takže je možné merať, monitorovať a odhadovať výsledky spoločnosti. Model našej organizácie je vzdelávací, kde sa vďaka každej chybe vyvinie lepší a konkurencieschopnejší výrobok alebo služba.

Dosahovanie uvedených cieľov si vyžaduje fungujúce riadenie kvality aj kontrolu kvality. Prevádzka systému kvality sa monitoruje meraním spokojnosti zákazníka pomocou vnútorných auiv vykonávaných aspoň raz ročne a pomocou posúdení kvality predstavenstvom.

Predpokladom fungovania systému kvality je, že sa mu venuje všetok personál, spolieha sa naň v rámci svojich činností a iniciatívne systém ďalej rozvíja. Predovšetkým je dôležité, aby manažment prejavoval líderstvo a jeho odhodlanie aktívne podporovať systém kvality a aby sa tento systém rozvinul do nástroja, ktorý vykonáva každodenné operačné činnosti. Vrcholový manažment spoločnosti Tamtron tvorí predstavenstvo a tím manažmentu.

Ciele kvality spoločnosti Tamtron sú:

  • naši klienti získajú dohodnutý výrobok alebo službu v dohodnutom čase
  • spokojnosť zákazníka
  • konkurencieschopné výrobky
  • fungujúca výroba
  • fungujúca údržba
  • neustále hodnotenie a rozvoj činností

Dosahovanie týchto cieľov stanovených v systéme riadenia kvality si vyžaduje vnímanie podstatných, zásadných, externých aj vnútorných záležitostí a ich neustále sledovanie, čo umožňuje nápravné konania. Preskúmanie prevádzkového prostredia a cieľov kvality sa vykonáva v rámci podnikového procesu navrhovania a má sa hodnotiť v určených intervaloch pri preskúmaní správy. Podobne sa relevantné potreby zainteresovaných strán a ich zmeny majú ako predpoklad na dosiahnutie cieľov sledovať ako súčasť procesu navrhovania a majú sa hodnotiť pri preskúmaniach správy.