Kvalitet och Miljö

Tamtron är ett finskt företag specialiserat på vägningsteknik. Vi marknadsför, tillverkar, designar, levererar och underhåller vågar, all kringutrustning och system för hantering av vägningsinformation. Kundbasen består av både nationella och internationella företag. Tamtrons verksamhet bygger på hög kvalitet och ett stort fokus på att ta hand om kundernas specifika behov.

Våra viktigaste principer är högklassiga produkter, kundnöjdhet samt underhålls- och supporttjänster för den levererade utrustningen under hela dess livscykel. De viktigaste faktorerna för oss på Tamtron är att finnas nära kunden, erbjuda överlägsen service, professionell och motiverad personal och ansvarsfulla handlingar.

Hörnstenarna i verksamheten, förutom försäljning, är produktutveckling, operativ produktion och underhåll. För att dessa verksamheter ska bli framgångsrika krävs det en kvalitativ och flexibel produktion, ekonomisk förvaltning, upphandling och personal som är professionell och motiverad. Tamtron förbinder också sina underleverantörer, leverantörer och andra intressenter att följa våra kvalitetspolicyer. Alla ovannämnda aktiviteter beskrivs i Tamtrons kvalitetssystem, som uppfyller ISO 9001:2015.

Förutom att ha utmärkta produkter behöver vi även vara flexibla för att möta våra kunders krav vad gäller drift och service. Genom försäljning, kundfeedback och aktiv produktutveckling kan vi kontinuerligt utveckla våra produkter och tjänster. I vår strategi har vi som mål att alltid ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen.

Mätningen av kundnöjdhet baseras på dessa variabler så att det är möjligt att mäta, övervaka och uppskatta resultat i företaget. Vi baserar vår organisation på en lärande modell där en bättre och mer konkurrenskraftig produkt eller tjänst utvecklas tack vare de misstag som vi gör.

För att nå de tidigare angivna målen krävs det en fungerande kvalitetsledning och kvalitetskontroll. Kvalitetssystemet övervakas genom att vi mäter kundnöjdheten med interna revisioner minst en gång om året och med regelbundna kvalitetsgenomgångar av styrelsen.

Förutsättningen för ett fungerande kvalitetssystem är att hela personalen förbinder sig till det, förlitar sig på det i sin verksamhet och tar initiativ till att utveckla systemet ytterligare. Framför allt bör ledningen visa ett ledarskap och engagemang genom att aktivt stödja kvalitetssystemet och att systemet utvecklas till att bli ett verktyg som utför dagliga operativa åtgärder. Bolagets högsta ledning på Tamtron inkluderar styrelsen och ledningsgruppen.

Kvalitetsmålen för Tamtron är att:

  • våra kunder får den överenskomna produkten eller tjänsten inom avtalad tid
  • kunderna är nöjda
  • produkterna är konkurrenskraftiga
  • produktionen fungerar
  • underhållet fungerar
  • verksamheten ständigt utvärderas och utvecklas.

För att uppnå de mål som satts upp i kvalitetsledningssystemet, krävs det att vi är medvetna om de väsentliga och underliggande frågorna – både externa och interna. Vi gör en kontinuerlig uppföljning av dem för att identifiera lämpliga åtgärder.

En granskning av den operativa miljön och kvalitetsmålen ska göras som en del av företagets designprocess och utvärderas med planerade intervall i ledningens genomgångar. Likaså är våra intressenters relevanta krav och förändringar i dessa en förutsättning för att uppnå målen och även dessa ska granskas som del av designprocessen och utvärderas i ledningens genomgångar.

Den svenska verksamheten under Tamtron AB är certifierade enligt ISO 9001 och enligt ISO 14001. Tamtron AB är dessutom av Swedac ackrediterat kontrollorgan och ackrediterat kalibreringslaboratorium och får därmed utföra återkommande kontroll på vågar. Följ länkarna för mer information om våra certifieringar och ackrediteringar: