Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Tamtron s.r.o. (ďalej len „Tamtron“) sa zaviazala dodržiavať a chrániť súkromie a osobné údaje. Spoločnosť Tamtron spracúva vaše osobné údaje v súlade s európskymi zásadami ochrany údajov.

Informácie o prevádzkovateľovi údajov: 
Názov: Tamtron Oyj
Adresa: Vestonkatu 11, 33580 Tampere (Finland)
Tel +358 3 3143 5000
e-mail: weighing@tamtron.com

1. DATABÁZA RIADENIA VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI TAMTRON

Spoločnosť Tamtron používa databázy riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) na správu a sledovanie svojich činností predaja a marketingu. Databázy CRM Tamtron zahŕňajú

 • osobné údaje obchodných zástupcov o našich zákazníkoch, potenciálnych zákazníkoch a iných spoločnostiach, s ktorými spoločnosť Tamtron obchodný vzťah má alebo ho chce vytvoriť;
 • osobné údaje zákazníkov alebo koncových používateľov zákazníkov spoločnosti Tamtron, ktorí sa obrátia na spoločnosť Tamtron vo veci riešení váženia;
 • osobné údaje týkajúce sa externých zainteresovaných strán, ktorým má spoločnosť Tamtron záujem poskytnúť všeobecné informácie o spoločnosti Tamtron a jej podnikaní.

1.1 ZÍSKANÉ OSOBNÉ ÚDAJE 

V súvislosti s riadením vzťahov so zákazníkmi sa získavajú a spracúvajú tieto informácie:

 • meno a priezvisko
 • informácie a kontaktné údaje o organizácii
 • úloha a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo)
 • ostatné informácie, ktoré nám boli poskytnuté (napr. spätná väzba od zákazníka,
 • registrácia na podujatie, prihlásenie na odber)
 • IP adresa
 • prípadné iné informácie relevantné pre obchodný vzťah.

Takéto osobné informácie ďalej uvádzajú ako „osobné údaje“. Osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, sa označujú ako „dotknuté osoby“.

1.2 ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA ÚDAJOV 

Spoločnosť Tamtron spracúva osobné údaje na uľahčenie podnikania spoločnosti, podporu činností predaja, riadenie dodávok, služby údržby a fakturovanie, kontaktovanie zákazníkov na účely správy zmlúv a marketingu, a iné evidovanie zákazníckeho vzťahu. Tamtron môže používať údaje aj na riešenie incidentov a sťažností, ako aj na poskytovanie pomoci na žiadosť zákazníka. Tamtron sa môže obrátiť na dotknuté osoby s cieľom vykonávať zákaznícke prieskumy.

Osobné údaje sa získavajú najmä v súvislosti s riadením a vykonávaním zákazníckeho a partnerského vzťahu. Tieto údaje zahŕňajú aj informácie, ktoré sa nám osoba rozhodne poskytnúť (napr. pri registrácii na podujatie, ktoré organizujeme, alebo pri prihlásení sa na odber bulletinu, či pri návšteve našej webovej lokality).

1.3 ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV A OBDOBIE UCHOVÁVANIA 

Osobné údaje boli získané priamo od zákazníkov alebo nadobudnuté v súvislosti s ich používaním produktov a služieb spoločnosti Tamtron. Osobné údaje môžu pochádzať aj od obchodných zástupcov spoločnosti Tamtron na základe ich obchodnej interakcie s dotknutými osobami. V určitých prípadoch môže spoločnosť Tamtron získavať osobné údaje z verejných registrov a iných spoľahlivých externých zdrojov.

Osobné údaje sa budú uchovávať len na obdobie nevyhnutné alebo oprávnené podľa platných právnych predpisov. Tamtron pravidelne prehodnocuje potrebu uložených údajov a vymaže všetky údaje, ktoré už nie sú potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

2. PRAVIDLÁ SÚBOROV COOKIES TAMTRON

Spoločnosť Tamtron na svojej webovej lokalite tamtrongroup.com používa súbory cookies a iné podobné technológie. Cookies slovom, ale textové súbory sa uložia vo vašom zariadení, keď navštívite alebo použijete našu webovú lokalitu. Napríklad umožňujú zbierať údaje o tom, ako používate našu webovú lokalitu, ako aj uchovávať vaše voľby a činnosti na lokalite. Súbory cookies a údaje získavané spolu s nimi sa používajú na uľahčenie používania našej webovej lokality, ako aj na monitorovanie, analyzovanie a zlepšovanie použiteľnosti a používania tejto webovej lokality.

Súbory cookies obsahujú jedinečný identifikátor (UID), napr. náhodne vytvorené číslo, ktoré umožňuje identifikovať naše zariadenie. Hoci súbory cookies dokážu identifikovať vaše zariadenie, zvyčajne neumožňujú identifikáciu používateľov našej webovej lokality bez určitých doplňujúcich informácií. Niektoré tretie strany, ktoré používajú súbory cookies na našej webovej lokalite, napr. Facebook, však môžu kombinovať UID uvedený v súboroch cookies s príslušným používateľom služby Facebook, ak používateľ navštevujúci našu webovú lokalitu má používateľský účet Facebook.

Nižšie sa podrobnejšie vysvetľuje, že niektoré súbory cookies použité na tamtrongroup.com sú nevyhnutné na umožnenie funkcií, ako aj na zlepšovanie výkonu a používateľských skúseností na našej webovej lokalite. Niektoré súbory cookies používame na poskytovanie cieleného digitálneho marketingu na našej webovej lokalite alebo na iných webových lokalitách.
Pri vašej návšteve webovej lokality Tamtron spoločnosť Tamtron a/alebo poskytovatelia služieb tretích strán, ako sú Google alebo Facebook, umiestňujú súbory cookies na vašom zariadení.

2.1 ÚDAJE ZÍSKAVANÉ SÚBORMI COOKIES 

Tamtron a poskytovatelia služieb tretích strán získavajú zo súborov cookies najmä tieto informácie:

 • IP adresa
 • čas návštevy
 • webová lokalita, cez ktorú ste vstúpili na našu webovú lokalitu
 • stránky navštívené na našej webovej lokalite
 • druh prehliadača ( napr. Internet Explorer, Firefox)
 • geografická poloha.

2.2 SÚBORY COOKIES POUŽÍVANÉ NA TAMTRONGROUP.COM 

 • Google Analytics. Používame nástroje Google Analytics na monitorovanie našej webovej lokality. Google ukladá tieto súbory cookies vo vašom zariadení. Google môže mať tiež prístup k súborom cookies Google Analytics a k údajom, ktoré zbierajú. Viac si prečítajte o súboroch cookies Google Analytics a ich dátume uplynutia platnosti tu a celkovo o službách Google tu.
 • HubSpot. HubSpot používame na používateľské monitorovanie, funkcie formulárov dostupných na našej webovej lokalite, ako aj na automatizáciu marketingu. HubSpot ukladá tieto súbory cookies vo vašom zariadení. HubSpot môže mať tiež prístup k súborom cookies HubSpot a k údajom, ktoré zbierajú. Viac si prečítajte o súboroch cookies HubSpot vrátane ich dátumu uplynutia platnosti tu.
 • Facebook. Facebook používame na povolenie tlačidla zdieľať, ako aj na monitorovanie používateľa na našej webovej lokalite. Facebook ukladá tieto súbory cookies vo vašom zariadení. Facebook môže mať tiež prístup k súborom cookies Facebook a k údajom, ktoré zbierajú. Facebook používa tieto údaje na poskytovanie analytických služieb a cieleného digitálneho marketingu. Viac si prečítajte o súboroch cookies Facebook tu.
 • LinkedIn. LinkedIn používame na povolenie tlačidla zdieľať, ako aj na monitorovanie používateľa na našej webovej lokalite. Viac si prečítajte o súboroch cookies LinkedIn tu.

2.3 AKO SPRAVOVAŤ SÚBORY COOKIES 

Ak ste poskytli súhlas s ukladaním súborov cookies na vašom zariadení a chcete svoj súhlas zrušiť, používaniu súborov cookies môžete zabrániť pomocou tohto odkazu. Nie je možné zakázať súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na používanie webovej lokality. Ak nechcete, aby tretie strany o vás získavali tieto informácie na účely cielenej reklamy, môžete sa rozhodnúť odhlásiť prostredníctvom https://www.youronlinechoices.eu a/alebo https://www.aboutads.info/choices.

Väčšina webových prehliadačov schvaľuje súbory cookies automaticky, ale ak nechcete súbory cookies prijímať, odporúčame vám zmeniť si nastavenia prehliadača tak, aby prehliadač blokoval súbory cookies alebo aby vás pred uložením súborov cookies upozornil, a zároveň si odstráňte všetky súbory cookies už uložené vo vašom zariadení.

Ďalšie informácie, ako si môžete upraviť nastavenia týkajúce sa riadenia súborov cookies, môžete nájsť v používateľskej príručke vášho prehliadača.

Vezmite na vedomie, že zamedzenie akéhokoľvek používania súborov cookies môže mať vplyv na používanie našej webovej lokality a brániť vám v používaní určitých funkcií dostupných na našej webovej lokalite.

3. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tamtron používa osobné údaje len na svoje vnútorné obchodné účely a tieto údaje neprenáša žiadnym externým stranám. Niektoré osobné údaje môžu byť prístupné a spracúvané dcérskymi spoločnosťami Tamtron, subdodávateľmi a inými poskytovateľmi služieb v potrebnom rozsahu v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi.

Údaje sa môžu prenášať subjektom v rámci skupiny Tamtron Group jej partnerom, pobočka subdodávateľom s cieľom plniť účely uvedené v 3. oddiele alebo na žiadosť klienta. Tieto presuny môže zahŕňať presuny mimo Európsky hospodársky priestor alebo mimo krajiny, v ktorej ste spoločnosti Tamtrom poskytli osobné údaje. V prípade prenosu údajov mimo EÚ/EHP sa takýto prenos vykonáva pomocou štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie alebo iným prenosový mechanizmom povoleným v právnych predpisoch. Tamtron v každom prípade zabezpečí, aby boli osobné údaje vždy chránené v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov a nariadení.

4. AKTUALIZÁCIE TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tamtron pravidelne kontroluje svoje pravidlá ochrany osobných údajov a všetky aktualizácie uvádza na tejto webovej stránke. Tamtron aktualizuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v prípade zmien týkajúcich sa spracovania osobných údajov v platných právnych predpisoch, o ktorých vás musíme informovať. Okrem toho môžeme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a pravidlá súborov cookie aktualizovať pri rozvoji našej webovej lokality, služieb a obchodných činností. Ak sa to v záväzných právnych predpisoch inak nevyžaduje, nemusíme používateľov našej webovej lokality informovať o zmenách, ktoré sme vykonali našich pravidlách súborov cookie. Z toho dôvodu odporúčame z času na čas si tieto pravidlá prečítať.

Aktuálna verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov je dostupná na tejto webovej lokalite. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v januári 2022.

5. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Spoločnosť Tamtron svedomito pracuje na zabezpečení toho, aby ste si mohli uplatňovať svoje práva týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Dotknuté osoby môžu kedykoľvek kontaktovať spoločnosť Tamtron a vyžiadať si prístup k svojim osobným údajom. Tamtron na žiadosť dotknutých osôb opraví alebo vymaže všetky neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje.

V súlade s platnými miestnymi právnymi predpismi má dotknutá osoba právo:

 • požiadať o vymazanie osobných údajov a uplatniť zabudnutie, ak je to v súlade s platnými právnymi predpismi a našimi kritériami uchovávania,
 • požiadať o obmedzenie používania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • požiadať o presun osobných údajov k inému prevádzkovateľovi údajov v súlade s európskym nariadením o ochrane údajov,
 • odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • podať sťažnosť na príslušnom orgáne ochrany údajov, ak spoločnosť Tamtron spracúva osobné údaje v rozpore s platnými právnymi, ktoré sa týkajú ochrany údajov.

6. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte nejaké otázky o našich zásadách alebo pravidlách súborov cookies, obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailu tamtron@tamtron.sk, a my sa vám čo najskôr ozveme.