Många vågar används idag för att väga och skapa underlag för statistik, fakturering, uppföljning av tillstånd mm. Det finns därför regelverk för vågsystem som används för kommersiellt bruk för att säkerställa transparens och för att möjliggöra ömsesidigt förtroende mellan parterna. Regelverket kring vågar för kommersiellt bruk är inte helt enkelt för en lekman.

Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är den myndighet i Sverige som tar fram regler och lagar gällande mätinstrument och ser till att de följs. Swedacs arbete styrs till stor del av lagar och förordningar som Sveriges riksdag och regering har beslutat om. Många riktlinjer kommer också i direktiv och förordningar från EU. Swedacs regler återfinns i olika STAFS (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls författningssamling). För mätning/vägning refereras ofta till tekniska dokument framtagna av OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale).

Automatisk eller Icke-automatisk våg?

Först måste man ha klart för sig att regelverket delar upp vågar i två olika typer, Automatiska respektive Icke-Automatiska vågar. För de olika vågtyperna gäller olika regelverk.

Swedac’s definition av en automatisk våg lyder: ”mätinstrument som utan ingripande av en operatör bestämmer massan av en vara och som följer ett på förhand fastställt program av automatiska förlopp som är kännetecknande för mätinstrumentet”. Detta kan vara tex. en hjullastarvåg, våg i kärltömmaren på en sopbil, dynamisk fordonsvåg, automatisk checkvåg mfl.

En icke-automatisk våg definierar Swedac som: ”en våg som kräver medverkan av en operatör vid vägningen” Exempel på icke-automatiska vågar är markförlagda traditionella fordonsvågar, butiksvågar, bänkvågar, pallvågar m.fl.

Verifiering eller Återkommande kontroll?

Man måste också skilja på Verifiering och Återkommande kontroll då regelverket ser annorlunda ut i de olika fallen. Verifiering kallas ibland EG verifiering, produktverifiering eller ”sätta på marknaden”, tidigare kallades detta för förstagångsverifiering. Återkommande kontroll kallades tidigare omverifiering.

Verifiering görs alltså första gången när vågen sätts på marknaden. Därefter KAN återkommande kontroll behöva göras.

 

Verifiering

Reglerna för en Icke-automatisk våg säger att Verifiering skall ske när vågen först sätts på marknaden om den används enligt nedan:

 1. bestämning av massa i samband med handel,
 2. bestämning av massa för beräkning av en tull, taxa, skatt, bonus, vite, ersättning, gottgörelse eller liknande betalning,
 3. sakkunnigutlåtande vid rättegång,
 4. bestämning av verifierad bruttovikt,
 5. bestämning av massa inom sjukvården för vägning av patienter i samband med kontroll, diagnostik eller behandling,
 6. bestämning av massa för beredning av medicin enligt recept på apotek och bestämning av massa vid analyser som utförs på medicinska eller farmaceutiska laboratorier,
 7. vägning av fiskeriprodukter,
 8. bestämning av pris baserat på massa vid direktförsäljning till allmänheten,
 9. framställning av färdigförpackningar (förutbestämda kvantiteter), eller
 10. framställning av färdigförpackningar (ej förutbestämda kvantiteter)

För Automatisk våg ställs krav på Verifiering då den sätts på marknaden om den används inom följande områden:

 1. bestämning av avgift, baserad på massa, för hämtning av avfall hos privathushåll,
 2. bestämning av verifierad bruttovikt, (SOLAS)
 3. vägning av fiskeriprodukter,
 4. bestämning av pris baserat på massa vid direktförsäljning till allmänheten,
 5. framställning av färdigförpackningar (förutbestämda kvantiteter), eller
 6. framställning av färdigförpackningar (ej förutbestämda kvantiteter)

Återkommande kontroll

När man pratar om Återkommande kontroll refererar man vanligen till Föreskriven Återkommande kontroll dvs. en kontroll som omfattas av lagkrav.

För en Icke-automatisk våg gäller att Föreskriven Återkommande kontroll skall göras i följande fall:

 1. vågar som i inte obetydlig omfattning används vid försäljning av varor till enskild konsument,
 2. och vågar som används vid vägning av last hos fordon måste genomgå föreskriven återkommande kontroll

För Automatisk vågar gäller att Föreskriven Återkommande kontroll enbart behöver göras om vågen:

 1. används vid bestämning av avgift, baserad på massa, för hämtning av avfall hos privathushåll

Observera att alla vågar som omfattas av kraven om verifiering skall genomgå en Föreskriven Återkommande kontroll om plomberingen bryts, oavsett orsak.

Frivillig Återkommande kontroll enligt gällande föreskrifter får ske av en våg, även om skyldighet till återkommande kontroll inte föreligger enligt lag. I sådana fall får en våg märkas i enlighet med bestämmelserna, om den befinns uppfylla kraven.

Hur ofta ska vågen kontrolleras?

För en Icke-automatisk våg skall Föreskriven Återkommande kontroll ske (förutsatt att vågen används där krav finns):

 1. Före utgången av det kalenderår som infaller två år efter det år då CE-märkning anbringades på vågen. (då vågen verifierades/sattes på marknaden)
 2. vart fjärde år, med början fyra år efter återkommande kontroll enligt punkt a, om det rör sig om en mekanisk våg,
 3. varje år, med början ett år efter återkommande kontroll enligt punkt a, om det rör sig om en icke-mekanisk våg som används i utomhusmiljö,
 4. vartannat år, med början två år efter återkommande kontroll enligt punkt a, vad avser övriga vågar.

För traditionella statiska fordonsvågar som är placerade utomhus innebär detta att Återkommande kontroll skall ske varje år.

För en Automatisk våg skall Föreskriven Återkommande kontroll ske (förutsatt att vågen används där krav finns):

 1. Före utgången av det kalenderår som infaller ett år efter det år då vågen genomgick bedömning av överensstämmelse eller återkommande kontrollerades för första gången och därefter,
 2. varje år, med början ett år efter den första återkommande kontrollen.

En hjullastarvåg (en automatisk våg) som används för bestämning av transaktioner mellan företag omfattas av kategorin Frivillig Återkommande kontroll. Tamtron rekommenderar här max 14 månaders intervall.

Ackrediterade aktörer

Både Verifiering och Återkommande kontroll kräver att den som genomför dessa är ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17020. Det krävs dessutom att man använder en ackrediterad metod.

Här är det viktigt att påpeka att Återkommande kontroll är en väldefinierad term där resultatet innebär ett utlåtande om att något uppfyller krav satta av samhället. För t.ex. begreppet Kalibrering finns inte något sådant förfarande utan här avses enbart att man informerar om vad mätinstrumentet visar då man applicerat en viss känd vikt.

Är det solklart? Om inte så kan ni alltid vända er till oss så reder vi ut vad ni behöver. Du hittar telefonnumret här!

Team Tamtron

 

Källor:
STAFS 2016:12 Föreskrifter och allmänna råd om icke automatiska vågar
STAFS 2016:7 Föreskrifter om automatiska vågar
STAFS 2007:19 Föreskrifter om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar
STAFS 2007:1 Föreskrifter om återkommande kontroll av automatiska vågar
Swedac’s hemisda (sweac.se)
Alla STAFS’ar finns tillgängliga för nerladdning på 
www.swedac.se