Jag vill ha vågen krönt!” eller ”Jag vill ha vågen kalibrerad!” kanske du har hört, eller sagt, någon gång. Men vad betyder det? Och hur vet man att vågen verkligen är det? Hur länge? Och vilka regler gäller?

Det finns två olika begrepp som är viktiga att känna till om Du vill kunna beställa rätt:

  • Återkommande kontroll
  • Kalibrering

Det är oerhört viktigt att du beställer rätt annars kan du bryta mot lagen utan att veta om det.

Återkommande kontroll får utföras av ett företag som, av Swedac, utsetts till ackrediterat kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020. Företaget måste dessutom ha en ackrediterad kontrollmetod. Vid en Återkommande kontroll kontrollerar man att vågen uppfyller internationellt överenskomna krav på noggrannhet och precision. Kraven kan härledas till dokument utfärdade av OIML. Om vågen klarar kraven utfärdas ett intyg där det framgår att den är godkänd och vem som utfört kontrollen liksom utförande organisations ackrediteringsnummer (Tamtron har t.ex. ackrediteringsnummer 1689). När kontrollen är gjord plomberas vågen. Det finns klara regler för vilka vågar som behöver Återkommande kontroll och hur ofta.

Kalibrering får på samma vis utföras av ett företag som, av Swedac, utsetts till ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Även här behövs en ackrediterad metod. Kalibrering betyder bara att man jämför en känd vikt med vad som visas i displayen på vågen. I begreppet Kalibrering ingår INTE någon Justering av vågen för att den ska visa ”rätt”, ”Kalibrering” innebär inte heller att någon kontroll mot gällande regler har gjorts i lagens bemärkelse. Efter utförd kalibrering utfärdas ett kalibreringsbevis som bl.a. anger vågens visade viktresultat i jämförelse med laboratoriets viktnormaler.

Begreppet Kröning är ett äldre uttryck som har kommit att innefatta båda de ovanstående begreppen. Ibland kan man dessutom mena Förstagångsverifiering eller ”Kalibrering + Justering” eller någon form av Belastningsprotokoll.

Då en våg har installerats och tagits i drift behöver Ni först göra en Verifiering (eller i dagligt tal ”Förstagångsverifiering”). Enbart vågar som är Förstagångsverifierade får genomgå Återkommande kontroll. När Förstagångsverifieringen är gjord plomberas vågen. Om man gör större förändringar på vågen efter förstagångsverifieringen måste man göra en Återkommande kontroll. Detta kan t.ex. vara när man tvingats bryta plomberingen för att reparera eller byta ut ett våginstrument mm.

Återkommande kontroll och Kalibrering som utförts av ett ackrediterat organ innebär en kvalitetssäkring, spårbarhet och transparens. Både organisationen, dess metod och de viktnormaler som används står under kvalitetskontroll av Swedac och allt är spårbart hela vägen tillbaka till Världskilot i Paris (eller den nya definition på kilogram som numer gäller)

I vissa fall kan det vara direkt olagligt att använda en våg som inte genomgått Återkommande kontroll eller som inte Förstagångsverifierats eller där plomberingen är bruten eller…

Det kan vara svårt att veta vad som gäller för just den vågtyp och vågindivid som Ni har. Ta kontakt med din vågleverantör för att få reda på vad som gäller. Om du fortfarande känner dig osäker så kan Tamtron guida dig rätt i djungeln. Tamtron Verifierar och utför Återkommande kontroll på över 300 vågar årligen.

 

Team Tamtron

Vägning – Kunskap – Kvalitet