Äger man en markförlagd fordonsvåg så har man antagligen ett underhållsavtal eller serviceavtal kopplat till vågbryggan. Avtalsservice bokas och utförs ofta rutinmässigt.

Men vad kan man egentligen förvänta sig av ett underhållsavtal och varför ska man lägga pengar på det?

För att säkerställa maximal livslängd och att din fordonsvåg levererar pålitliga vägningsresultat i varje vägning bör den servas av kvalificerad tekniker minst en gång om året, i vissa fall även oftare. Ett väl utfört förebyggande underhåll betalar sig oftast mångfalt.

Som våg-ägare bör du vid servicetillfället förvänta dig att:

  • Alla lastceller demonteras och kontrolleras, slitdelar (så som fästen, säten, bult mm) byts vid behov. Vid återmontering smörjs alla delar noga med avsett smörjmedel.
  • Höjdnivåer kontrolleras och vid behov shimsas lastceller för en jämn belastning av vågen.
  • Änd- och sidostopp kontrolleras och justeras vid behov (för stor rörelse orsakar onödigt slitage).
  • Alla kablar inspekteras rörande mekaniskt slitage och upphängning. Inga kablar får ligga mot marken med risk för fastfrysning eller slitage.
  • Jordlinor, jordpunkter och annat rörande åskskydd av vågen (både vid vågbryggan och våginstrument) kontrolleras.
  • Kopplingslådor och kabelgenomföringar kontrolleras, fuktabsorbent-påsen byts. Fukt får absolut inte förekomma i lådorna.
  • Vågbryggor, ändfundament, sidor och kantskoning kontrolleras avseende sprickbildning eller onormalt slitage.
  • Värme i vågbryggor (och fundament om tillämpligt) kontrolleras och funktionen testas.
  • Alla bultar som demonteras återmonteras (eller byts ut om slitna) med montagepasta för att motverka fastrostning och möjliggöra framtida service.
  • Våginstrument (och ev. kringutrustning så som printer eller förarterminaler) kontrolleras avseende funktion och onormalt slitage. Även kablar kontrolleras.

Efter utförd service bör du få en redogörelse för helhetsskicket av din våg där du tillsammans med teknikern beslutar om eventuella åtgärder rörande både direkta och framtida behov.

Den absolut vanligaste orsaken till driftproblem på en fordonsvåg är bristande rengöring. Minst en gång om året, vanligen oftare, bör all sand/lera som samlas vid skarvarna på vågen avlägsnas. Detta görs med fördel innan vintersäsongen för att förhindra vågbryggor och lastceller att frysa fast och orsaka vägningsfel eller i värsta fall skador på lastceller.

Tamtron

Vägning – Kunskap – Kvalitet